MATRIKULAZIOA

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

* Familia-liburuan ikaslea eta ama/aita azaltzen diren orrien fotokopiak edo lege tutorea izatearen ziurtagiria.

* Ikaslearen aita, ama eta lege-tutorearen NANaren fotokopia.

* Familiaren erroldagiria.

* Bi argazki Haur Hezkuntzan.

* Foru Aldundietako Ogasun Departamentu eta errenta-datuak egiaztatzeko baimena.

* Ezkonkide ohiaren baimena egiaztatzen duen agiria edo eskaera bermatzen duen ebazpen judizial bat.


Documentación a presentar:

* Fotocopia de las hojas del Libro de Familia correspondientes al alumno/a y a sus padres o documento acreditativo de ser el/la tutor/a legal.

* Fotocopia del DNI del padre, madre y tutor legar querealiza la solicitud.

* Certificado de empadronamiento de la familia.

* Dos fotografías en Educación Infantil.

* Autorización para verificación de los datos tributarios en los Departamentos de Hacienda de las Diputaciones Forales.

* Documento acreditativo de autorización de la excónyuge / de el excónyuge o una resolución judicial que avale la solicitud.


LEGARDAKO DATU BATZUK / ALGUNOS DATOS DE LEGARDA


Baloreak / Valores

Euskal Kultura / Cultura Vasca

Inklusioa / Inclusión

Hezkidetza / Coeducación

Berdintasuna / Igualdad

Ekitatea / Equidad

Berrikuntza / Innovación

Kalitatea / Calidad


Metodologia/ Metodología

Ikasketa Koooperatiboa/ Aprendizaje cooperativo

Proiektuka Haur hezkuntzan/ Mediante proyectos en Ed.Infantil.

KIMU en LH 1º, 2º y 3º primaria

EKI en LH 4º,5º y 6º primaria


Zerbitzuak / Servicios

Jantokia: Bazkaria eskolan prestatua / Comedor: Comida cocinada en la escuela.

Garraioa / Transporte

Liburutegia / Biblioteca

Gela Goiztiarra / Aula matinal (Guraso Elkarteak antolatzen du – Organiza AMPA)


Baliabideak / Recursos

Ingelesa HH3tik aurrera / Ingles desde EI3

Arreta psikopedagogikorako pertsonala (Laguntza eta balorazioa) Personal de atención piscopedagógica (apoyo y valoración)

Hizkuntz Indartze Irakasleak / Profesorado de Refuerzo Lingüístico

Gela Egonkorra / Aula Estable

Sukaldea eta sukaldariak/ Cocina y cocineras/os.

Hezitzaileak/ Personal apoyo educativo


Proiektuak / Proyectos

Euskararen Normalkuntza / Normalización del Euskara

Bertsolaritza

Bikoteka Irakurtzen / Lectura en parejas

Elkarbizitza / Convivencia

Bidelaguna: (Indartze Programa) / Programa de refuerzo.

Negutegia / Invernadero

Sukaldea/ Cocina

Liburutegia / Biblioteca

Steam Proiektua/ Proyecto Steam


Espazioak / Espacios

Psikomotrizitate gela bi / Dos aulas de psicomotricidad

Gimnasio bi / Dos gimnasios

Gela espezifikoak: Musika (2), Ingelesa (4), Informatika (2) /Aulas específicas: Música (2), Ingles (4), Informática (2) 

Liburutegia / Biblioteca

Jantokia / Comedor

●  Patioak : HH 2 urtekoentzako jolasekin, Aterpe azpiko kirol pista, aterperik gabeko kirol anitzeko pista, eskola aurreko patioa aterpe eta jolasekin. /

    Patios: Uno para EI 2 años con juegos, pista deportiva cubierta, pista polideportiva descubierta, patio delantero con zonas cubiertas y juegos.