• Eskola euskalduna- Escuela euskaldun. Euskara, euskal kultura eta ohiturak zaintzen dituena. Escuela que cuida del euskera, la cultura vasca y sus costumbres.

  • Plurala- Plural: bazterkeria ez duena onartzen ideologia, sexu, jatorri, arraza, hizkuntza...- Plural: ocupando un lugar todos y todas, no aceptando la discriminación por ideología, sexo, procedencia, raza, idioma...

  • Inklusiboa- Inclusiva Aniztasunari erantzuna ematen diona, ikasleen espektatibak igotzeko helburuarekin eta haien beharrei erantzuna emateko lana egiten duena, azken xedea pertsonaren garapen integrala izanik.- Dando respuesta a la diversidad con el objetivo de mantener unas expectativas altas respecto a todo el alumnado, teniendo como finalidad el desarrollo integral de la persona.

  • Ekitatiboa- Equitativa, bakoitzaren beharrizanak bermatzen dituena, ahalmenak eta gaitasunak garatzeko.- Garantias para las necesidades personales para desarrollar las capacidades y competencias.

  • Ikaslea protagonista- El alumno-alumna protagonista

  • Berriztatzailea- Innovadora. Metodologia berriak inplementatuz IK/KI. Ikasketa kooperatiboa. Implementación de nuevas metodologias (AC/CA) Aprendizaje cooperativo.

  • Parte hartzailea. Participativa

  • Elkarbizitza positiboa. Covivencia positiva. Elkarren arteko errespetua, elkarlana, laguntza eta aukera berdinak. Respeto mutuo, cooperación, apoyo igualdad de oportunidades.

  • Hezkidetza-Cooeducación gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna bultzatzen duena, sexismoa alde batera utziz eta sexu identitatea errespetatuz.- Aboga por la igualdad entre mujeres y hombres, apartando el sexismo, repetando las identidades sexuales.

  • Hizkuntzen trataera integratua egitea ikusten duena.- Aprecia la necesidad de un tratamiento unificado de las lenguas.

  • Kalitatezko hezkuntza- Educación de calidad