AJA

LEGARDA HLHI REN ANTOLAKUNTZA

ETA  JARDUERA-ARAUDIA

SARRERA

Antolakuntza- eta jarduera-araudia (AJA) Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako berezko dokumentua da. Agiri hori derrigorrezkoa da Euskal Eskola Publikoaren Legeko 29. artikuluak hala ezarri duelako.

Artikulu horretan, halaber, AJAren eduki minimoak zein izan behar duen zehaztu da. Hona hemen:

o     Ikastetxearen antolamendurako eta funtzionamendurako egituraren definizioa.

o     Zenbait arau, hezkuntza-komunitateko kide guztien arteko begirunea eta bizikidetza bermatzeko, eta aretoak nahiz instalazioak egoki erabiliko direla ziurtatzeko. Arau horiek demokratikoak izan behar dute; hau da, eskola-komunitateko kide guztiek hartu behar dute eskubideak errespetatzeko eta betebeharrak betetzeko konpromisoa.

o     Ebaluazioetan erreklamazioak egiteko araubidea.

Agiriaren ezaugarriak hauek dira:

o     Eskolako arau bereziei dagokiona izan ezean, dekretuaren derrigorrezko edukia besterik ez du jaso.  Hiru tituluetan, 1. puntuan zehaztu diren hiru alderdiak jaso dira, Legean aipaturiko ordena berean, hain zuzen. Argi dago mugaketa horren arrazoia zein den: AJA arau tinko samarra da ikastetxeetan. AJAn aldaketak egiteko, eskuarki, batzordeak eratu behar dira, eta OOGak onetsi beharko ditu egin diren zuzenketak.  Egoera berrietara egokitzeko edo araudiko aldaketak jasotzeko, AJAn zenbait aldaketa egin beharko dira ziur asko. Derrigorrezkoak ez diren elementuak sartzen baditugu, beraz, beharrezkoak diren aldaketak ezin izango ditugu arin egin.  Bestetik, Eskubideen eta Betebeharren Dekretuan ezarri da ikasleek eskolako arauak betetzeko betebeharra dutela. Eta eskolako arauen artean ikastetxeko aginte-organoek beren eskumenen esparruan onetsi dituzten guztiak daudenez, AJAk ezinbesteko markoa soilik ezartzea litzateke egokiena.

o     I. tituluan, aginte-organoen, koordinazio didaktikorako organoen eta partaidetza-organoen eskumenak eta funtzioak zein diren zehaztu da. Halaber, organo horien eskumenak eta funtzioak legezko zer xedapenetan ezarri diren zehaztu da, testuan hitzez hitz jaso gabe, arrazoia argia da: funtzioetako asko Hezkuntza Sailaren araudian zehazten direnez, agirietan hitzez hitz jarriz gero, aldaketak egin beharko lirateke ia ikasturtero. 

o         Ildo horretatik, gauza bera gertatzen da II. tituluan, bizikidetza arautzeko xedapenez ari denean, 201/2008 Dekretura jotzeko esaten zaigunean. Ikastetxeak beti du dekretuan ezarritako irizpideak betetzen dituzten jokabideak zuzengarriak direla erabakitzeko ahalmena, eta hori kontuan hartuta, nahikoa litzateke Eranskinetan bildutako legeetara jotzea.

o     Garraioan eta jantokian ematen diren portaerei buruzko arau zehatzik ere ez dago.  201/2008 Dekretuak eskola-barneko eta -kanpoko jarduerak arautzen dituenez –bai jantokian, bai garraioa egiten den bitartean, bai eskolatik kanpo ere–, baldin eta ikastetxearekin lotura badute, bizikidetza-arau orokorrak aplikatzekoak dira ikasleentzat.

o     Era berean, azpimarratu beharra dago antolamendu- eta jarduera-araudiak ez dituela arautzen irakasleen, ikastetxeko gainerako langileen eta gurasoen eskubideak eta betebeharrak.  Irakasleen eta irakasle ez diren ikastetxeko langileen kasuan, argi dago zergatik ez diren arautu: beren eskubideak eta betebeharrak funtzionarioen estatutuko funtsezko alderdi bat dira, eta Legean arauturik daude.  Nolanahi ere, baliagarria izan daiteke aipatu berri duguna eranskin gehigarrietan jasotzea; izan ere, beren betebeharrak ez betetzea falta arina da, gutxienez, eta ikasleek irakasle eta irakasle ez diren langileen eskubideak urratuz gero, zuzendu egin behar zaie. 

o     Tituluei dagokienez, I. tituluan aginte-organoak, koordinazio didaktikorako organoak eta partaidetza-organoak zehazten dira. Oin-oharretan azaltzen dira, batetik, Euskal Eskola Publikoaren Legearen arabera zer organo diren derrigorrezkoak; bestetik, aukerako zer organok duten Hezkuntza Administrazioaren onarpena, zenbait arautan adierazia, baldin eta baldintza ekonomikoak, administratiboak edo ordutegizkoak betetzen badituzte; eta azkenik, beste edozein organo ezartzeko aukera ere adierazten da. Azken horiek erabateko eraginkortasuna izango dute ikastetxe barruan, baina ez dute aurrekoen onarpena.

o     II. Tituluari dagokionez, jada aipatu da uko egiten zaiola AJAren baitan bizikidetza-arau zehatz-zehatzak adierazteari. Eskubideak errespetatzea eta betebeharrak betetzea zehazten dira bizikidetzaren oinarritzat, Euskal Eskola Publikoaren Legearen nahiz Eskubideen eta Betebeharren Dekretuaren espirituari eta filosofiari jarraiki. Titulu horretan, halaber, ikasleen oinarrizko eskubideen bermeak jaso dira, 201/2008 Dekretuan ezarritakoa betez, baina modu orokorrean; izan ere, ikastetxeen aniztasuna dela-eta, arau zehatzagoak ezarriz gero, ezingo lirateke egokitu egoera berezi askotara. Dena den ikastetxeko berezko arau batzuk, egonkor ematen dutenak, ere sartu dira. Ikastetxeko aginte-organoek eskumena dute goian aipaturiko zehaztasunak adierazteko, OOGk edo zuzendaritza taldeak hartutako erabakien bidez.

o     III. Tituluan, azkenik, erreklamazioak egiteko proposaturiko 201/2008 Dekretuan helburuen publizitateari eta ebaluazio-irizpideei buruz zehaztutakoak bermatzen du erreklamatzeko ezinbesteko baldintza, bai eta ikasturte osoan zuzendu diren azterketak ikusteari buruzkoa ere. Halaber, idatzizko prozedura ezarri beharko litzateke, gutxienez azken kalifikazioak eman ondoren 24 orduz erabiltzekoa, bai eta, adostasunik lortu ezean, irakasgai horretako arloak azterketa berrikustea ere ikastetxean.

 

 

 

 

 

ATARIKO TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. LEGARDA HLHIren izendapena, irakaskuntzak eta ezaugarriak

1.      LEGARDA HLHI ikastetxe publikoa da. Bertan, honako hauek ematen dira: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza. Ikastetxe horrek, hartara, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ezarritako planeamenduari jarraiki ematen ditu, ikasturtez ikasturte, bere ikasketak.

2.      Euskal Eskola Publikoaren Legeko 3.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, LEGARDA HLHIak ezaugarri hauek ditu: plurala da, elebiduna da, demokratikoa da, euskal gizartearen beharrak ase ditu, inguru sozial eta kulturalean sustraiturik dago, parte hartzailea da, desberdintasunak orekatzen ditu eta aniztasuna zaintzen du.

3.      LEGARDA HLHIak bere egin ditu Euskal Eskola Publikoaren Legeko 3.2. artikuluan ezarri diren xedeak.  Ikastetxe horretako gobernu-organo, partaidetza-organo eta koordinazio didaktikorako organo guztiek, irakasleek eta irakasleak ez diren ikastetxeko langile guztiek goian aipaturiko helburuak betetzera bideratuko dute beren jarduna.

4.      LEGARDA HLHIak ikastetxeko bizikidetzaren oinarri gisa, bere eskubideak arduraz bete eta gainerakoen eskubideak errespetatuko dituela agintzen du.

I. TITULUA. LEGARDA HLHIko ANTOLAMENDUA

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

2. artikulua. Aginte-organoak

1.      LEGARDA HLHIak Euskal Eskola Publikoaren Legean aurreikusi diren taldeko aginte-organoak nahiz lagun bakarreko aginte-organoak izango ditu. Organo, horiek Euskal Eskola Publikoaren Legeann ezarritako eskumenak eta eskuduntzak izango dituzte.

a)      Taldekoak: OOG, irakasleen klaustroa eta zuzendaritza taldea.

b)      Lagun bakarrekoak: zuzendaria, ikasketaburua eta idazkaria.

2.      Ikasturte bakoitzean ikastetxean dagoen ikasle kopuruaren arabera eta ikasturteko Antolakuntza Ebazpenean xedatutakoarekin bat etorriz, LEGARDA HLHIan, arestian aipatutakoez gain, lagun bakarreko beste aginte-organo batzuk egon daitezke Antolakuntza Ebazpenean zehazten diren eskumenak eta funtzioak izango dituztelarik, baita aurreko paragrafoan aipatu ditugun organoek eskuordetzen dizkietenak ere. 

 

 

3. artikulua. Hezkuntza-komunitatearen partaidetza [1]

1.      OOGren bidez, ikasleen gurasoek, irakasleek, zerbitzuetako langileek eta Udalak LEGARDA HLHIaren kudeaketan parte har dezakete.

2.      Badira LEGARDA HLHIaren jardunean parte hartuko duten beste organo espezifiko batzuk. Euskal Eskola Publikoaren Legean zehaztutakoari jarraiki, guraso asanbladak eta Elkarbizitzaren Behatokia dugun ikastetxearen kudeaketan parte hartuko dute.

 

3.  LEGARDA HLHI ikastetxeko guraso-elkarteen egoitza izango da. Ikastetxeak, hartara, lokalak utziko dizkie elkarte horiei haien jarduera gauzatu dezaten. Horrez gain, elkarteek ikastetxearen bizitzan parte hartzea sustatuko du ikastetxeak. Horretarako, hezkuntza-jarduerak, jarduera kulturalak eta kirol-jarduerak bultzatuko ditu.[2]

4. artikulua. Koordinazio didaktikorako organoak

Tutoretzak eta taldeko, mailako, zikloko nahiz etapako irakasle taldeak LEGARDA HLHIko koordinazio didaktikorako organoak izango dira. Aipatu berri ditugun organo horiek, klaustroaren eta Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen zuzendaritzapean egongo dira. 

5. artikulua. Aginte-organoen, partaidetza-organoen eta koordinazio didaktikorako organoen jardunaren oinarriak

1.      Ikastetxeko aginte-organoek, partaidetza-organoek eta koordinazio didaktikorako organoek zainduko dituzte ikastetxeko jarduerak Euskal Eskola Publikoaren Legean jaso diren printzipio eta balioei jarraiki gauzatzen direla, halaber, EEPLn nahiz indarrean dauden xedapenetan ezarri diren hezkuntzako xedeak egoki betetzen direla zainduko dute, baita hezkuntzaren kalitatea ere.

2.      Horrez gain, aginte-organoek, partaidetza-organoek eta koordinazio didaktikorako organoek bermatuko dute, bakoitza bere eskumen-esparruan, ikasleen, irakasleen, gurasoen eta zerbitzuetako langileen eskubideak betetzen direla. Era berean, organo horiek guztiek aipatu berri ditugun eragileek beren betebeharrak betetzen dituzten ikuskatuko dute.

3.      Era berean, beren gain hartuko dute hezkuntza-komunitateko kide guztiek ikastetxeko bizitzan, ikastetxearen kudeaketan eta ikastetxearen ebaluaketan eraginkortasunez parte hartuko dutela bermatzeko ardura.

 

 

II. KAPITULUA. TALDEKO AGINTE-ORGANOAK

I. ATALA. LEGARDA HLHIko OOG

6. artikulua. LEGARDA HLHIko OOGren ezaugarriak eta osaera

1.      LEGARDA HLHIko OOGren bidez, hezkuntza-komunitateko kide guztiek hartuko dute parte ikastetxearen kudeaketan.  Organo horrek OOG izena hartuko du.

2.      OOGren eskumenak.

 

LEGARDA HLHIko OOGk EEPLko 31. artikuluan aitor zaizkion eskuduntzak ditu:

a)       Ikastetxearen hezkuntza-proiektua, antolakuntza eta iharduera araudia eta kudeaketa proiektua onartzea, bete daitezen begiratzea eta 28.3 atalak agintzen duenaren arabera ebaluazioa egitea.

 

b)      Ikastetxearen urteko plana onartzea, 35.2.a) atalean erabakitakoarena kaltetu gabe.

 

c)       Prestakuntza-ihardueren, eskolaz eta urteko kudeaketa-egitaraua onartzea, horien jarraipena eta aldizkako ebaluazioa bere gain hartuz.

 

d)      Ikastetxearen urteko txostena onartzea.

 

e)       Ikastetxeko zuzendaria hautatzeko prozesuan parte hartzea. Kideen bi hereneko gehiengoz onartuta, zuzendariaren izendapena ezeztatzeko proposatzea, karguari dagozkion funtzioak betetzen ez badira.

 

f)       Ikasleen onarpenari buruz erabakitzea, indarrean dagoen arautegia erabiliz.

 

g)      Ikastetxeetan bizikidetza arloko neurri zuzentzaileak ezagutzea eta berrikustea, ikasleen eskubideak eta betebeharrak arautzen dituzten arauen arabera.

 

h)      Kultura eta hezkuntza-helburuekin lankidetza-harremanak eduki beste ikastetxeekin.

 

i)        Eskolako instalazio eta ekipamendua berritzea, eta horien iraupena zaintzea.

 

j)        Eskolako iharduera gainbegiratzea administrazio eta hezkuntza-arloetan.

 

k)      Lege honek edo beste arau batzuek, edo ikastetxearen antolakuntza -eta iharduera- araudiak ematen dioten beste edozein aginpide.

3.      LEGARDA HLHIko OOG ondoko hauek osatuko dute: (EEPL 32.2)

a)      Zuzendaria, OOGko buru izango dena.

b)      Ikasketaburua.

c)      Klaustroak aukeratuko dituen 12 irakasle.

d)      Hezkuntza-arreta osagarriko pertsonalaren ordezkari bat.

e)      Ikasleen gurasoen 18 ordezkari.

f)       Administrazio eta Zerbitzuetako langileen ordezkari bat. [3]

g)      Udaleko ordezkari bat.

h)      Ikastetxeko idazkaria. OOGko idazkari izango da. Hitza izango du, baina botorik ez.

7. artikulua. OOG hautestea eta berritzea

1.Bi urtetan behin, OOGko kideen erdiak berrituko dira. Berritze hori txandaka gauzatuko da, halaxe ezarri baita OOGak arautzen dituen Dekretuan eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak argitaratu dituen deialdietan.

2. OOGko kideen erdia berritzean, bukatzen duten irakasleak ez dira hautagai izango.

8. artikulua. Presidentea eta idazkaria aldatzea [4]

1.      Zuzendaria kanpoan bada, ikasketaburua izango da ikastetxeko buru edo, hala badagokio, antzinatasunik handien duen ikastetxeko OOGko irakaslea.

2.      Idazkariorderik egon ezean, ikastetxeko OOGko irakasle berrienak hartuko du idazkariaren lekua. Pertsona horrek, irakasle den aldetik, botoa emateko eskubidea izaten jarraituko du.

9. artikulua. OOGren funtzionamendu-erregimena [5]

1.      OOGren bilerak kide guztiek aurretik adostu eta zehaztutako ordua eta egunean burutuko dira.  Zuzendariak bileraren deialdia bidaliko die OOGko kideei. Deialdiarekin batera, honako hauek helaraziko dizkie: bileraren gai-zerrenda; eztabaidagai izango diren dokumentuak; eta, hala badagokio, onespena. Kideek, beraz, posible denean, bilera egin baino astebete lehenago jasoko dituzte agiri horiek guztiak inoiz ez 48 ordu baino gutxiagoz.

2.      Ezohiko bileretarako deiak egin daitezke, betiere, 48 orduz aitzin dei egiten badira. Hala gerta daiteke, premiaz landu behar den auzirik badago.

3.      OOG hiruhilekoan behin bilduko da gutxienez[6]. OOG bilduko da zuzendariak hala eskatzen duenean edo OOGko kideen heren batek hala nahi duenean.  Edonola ere, ikasturtearen hasieran eta amaieran bilera bana egin beharko ditu nahitaez.  OOGko kide guztiek derrigor joan beharko dute OOGren bileretara.

4.      OOGk gehiengo soilez[7] hartuko ditu akordioak, kasu hauetan izan ezik:

a)      Hezkuntza-proiektua, urteko plana eta AJA nahiz AJA ren aldaketak onetsi behar direnean. Horiek guztiak gehiengo osoz onartuko dira.[8]

b)      Zuzendaria berriz izendatzeko proposamena onetsi behar denean. Proposamen hori bi hereneko gehiengoaz onetsiko da.[9]

5.      Bilerek bi ordutako iraupena izango dute asko jota saioan bertan hala erabakitzen ez bada ebatzi behar den gaiak duen garrantzi edo premiagatik.

6.      Erregelamendu honetan eta hezkuntzako legeetan aurreikusi ez diren OOGri buruzko auziak ebazteko, administrazio-jardunbidearen Legeko II. tituluko 2. kapituluan ezarritakoa beteko da.

10. artikulua. OOGko batzordeak

1.      OOGk batzorde iraunkorra izango du. EEPLko 36.3 artikuluan zehaztu diren funtzioak beteko ditu, baita OOGren osoko bilkurak haren esku uzten dituenak ere. Batzorde iraunkorra ondoko kide hauek osatuko dute: zuzendariak, ikasketaburuak, idazkariak, irakasle batek, hiru ikasleen gurasoak eta udalaren ordezkariak.[10]

2.      Bizikidetza batzordeak osaera hau izango du: zuzendaria, ikasketaburua, irakasle bat, eta hiru ikasleen guraso. Bizikidetza Batzordeak bi funtzio nagusi izango ditu. Batetik, ikastetxean bizikidetzarako giro egokia egotea zaintzea. Bestetik, bizikidetzaren aurkakoak diren eta bizikidetzarentzat larri kaltegarriak izan daitezkeen jokabideak zuzentzeko neurriak ezagutzea, aplikatzea eta berrikustea[11].

3.      Ekonomia batzordea ere sortuko da. Batzorde honetan zuzendaria, idazkaria, irakasle bi eta guraso bi egongo dira.  Bere egitekoa: agintzen zaizkion auziei buruz OOGri informazio ekonomikoa ematea. [12]

4.      Jantoki eta Garraio batzordea: Batzorde honetan zuzendaria, idazkaria, irakasle bi, zerbitzuetako ordezkaria eta hiru guraso egongo dira. Batzar horietara Jantokiko arduraduna eta sukaldari bat ere joango dira (sukaldari bat ordezkari zuzena ez denean). Hiruhilabetean behin batzartuko dira menuen osaera aztertzeko. Hala ere jantokiko zein garraioko antolamenduko gaiak ere aztertuko dituzte behar denean.

5.      Obra, osasuna eta segurtasun batzordea:  Zuzendaria, bi guraso, bi irakasle, Hezkuntza Arreta Osagarriko kidea eta udalaren ordezkari ditugu batzorde honen partaidetzat. Haren funtzioa ikastetxeko instalazioen egoeraren jarraipena da eta bertan egiten diren lanena ere.

6.      Eskolaz kanpoko ekintzen batzordea: Honetan zuzendaria,  irakasle bi eta hiru guraso egongo dira. Talde honek eskolaz kanpoko ekintzetan sortzen diren arazoei irtenbide ematen saiatuko da.

7.      Testu liburuen batzordea, zeinetan zuzendariak, idazkariak, hiru gurasok eta bi irakaslek hartuko dute parte. Liburu programaren jarraipenaz arduratuko da eta zeregin horretan sortzen diren arazoei irtenbide emateaz ere.

8.      Legarda Eguneko batzordea. Horretan zuzendaria, bi guraso eta irakasle bat egongo dira. Batzorde honek Legarda Eguna antolatuko du eta zabalik egongo da Legarda Eguneko antolamenduan parte hartu nahi duten guztientzako.

9.   Batzorde teknologikoa. Horretan zuzendaria, bi guraso eta irakasle bat egongo dira.

OOGk auzi zehatzez arduratuko diren batzordeak sor ditzake. Batzorde horiek sortzeko erabakian haien esku utzi diren eskumenak izango dituzte eta erabakian ezarri bezala sortuko dira. Sortzen diren batzorde guztiek –artikulu honetako lehen bi paragrafoetan zehaztu direnak barne– azterketak, txostenak eta proposamenak egin ditzakete beren eskumenekoak diren gaiei buruz. Artikulu honetako 1. eta 2. paragrafoetan, indarrean dauden arauak betetzearekin lotura duten zenbait gai aztertu dira. Arauetan aurreikusi diren kasu zehatz horietan izan ezik, sortu diren batzorde bereziek erabakiak har ditzakete. Horretarako, berariazko eskumena behar dute eta batzorde iraunkorra moduan osaturik egon, hau da, OOGko osaerarekiko proportzionalak izan behar dira. Batzorde berezien esku, beraz, gehiengo soilez ebatz daitezkeen erabaki guztiak utz daitezke. [13]

2. ATALA. IRAKASLEEN KLAUSTROA

11. artikulua. Irakasleen klaustroaren ezaugarriak eta osaera

1.      Irakasleen klaustroa, LEGARDA HLHIko aginte-organoetako bat izateaz gain, irakasleen berezko parte hartze organoa da. Are gehiago, koordinazio didaktikorako ikastetxean dagoen organo gorena da. Klaustroak, halaber, ikastetxeko hezkuntza-alderdi guztiak planeatzeko, koordinatzeko erabakiak hartzeko eta informazioa emateko ardura du.

2.      Klaustroak zuzendaria izango du buru eta ikastetxean irakasle aritzen diren irakasle guztiek osatuko dute.  LEGARDA HLHIak idazkaria klaustroko idazkaria izango da ere.

3.      Zuzendaririk egon ezean, ikasketaburua izango da klaustroko buru. Eta zuzendaririk nahiz ikasketabururik ez badago, antzinatasunik handiena duen irakaslea izango da klaustroko buru.  Idazkaririk egon ezean, aitzitik, irakasleen artean berrienak beteko ditu idazkariaren funtzioak.

12. artikulua. Klaustroaren funtzionamendu-erregimena

1.      Klaustroa hiruhilekoan behin bilduko da gutxienez, zuzendariak deialdia egin edo klaustroa osatzen duten kideen gutxienez heren batek hala eskatzen badu. Horrez gain, bi bilkura egin beharko dira nahitaez: ikasturtearen hasieran bat eta amaieran beste bat.[14]

2.      Klaustroko kide guztiek   Klaustroaren bileretara joan beharko dute. Klaustroetan ez dira praktiketan dauden ikasleak egongo. 

3.      Ohiko bileretarako deia bilera baino astebete lehenago egingo da gutxienez.  Salbuespen moduan, ezohiko bileretarako deiak egin daitezke, betiere, berrogeita zortzi orduko aurrerapenaz egiten badira. Hala egin daiteke premiaz landu behar den auziren bat badago.[15]

4.      Erregelamendu honetan eta hezkuntzako legeetan aurreikusi ez diren auziak ebazteko, Herri Administrazioen Araubidean eta Administrazioko Prozedura Erkidearen Legeko II. tituluko 2. kapituluan ezarritakoari jarraituko dio klaustroak.

13. artikulua. Klaustroaren eskumenak

EEPLko 35. artikuluan eta indarrean dauden beste xedapen batzuetan, irakasleen klaustroaren funtzioak zehaztu dira:

a)      Ikastetxearen ikasketa-proiektua eta irakaskuntza-ihardunen egitaraua egin eta onartzea, ordezkaritza-organo gorenak irizpena eman ondoren; organo horrek erabakiko du ikastetxearen hezkuntza-proiektuan jasotako asteztarauen egokitasunaz.

b)      Irakaskuntza ihardueren egitarauaren betetze-mailaren berri ematea ordezkaritza-organo gorenari urteko txostena egin dezan.

c)      Ikasleak ebaluatu eta berreskuratzako lanari buruzko irizpideak ezarri eta koordinatzea.

d)      Ikaslegoaren bideratze-eginkizunak eta tutoretza planifikatzea eta zuzentzea.

e)      Ikastetxean garatu behar diren pedagogiazko saioetarako edo ikerketarako ekinbideak sustatzea.

f)       Ikastetxearen iharduera-arauak onartzea.

g)      Irakaslegoaren prestakuntzari dagozkionetan prestakuntza-ihardueren, eskolaz kanpokoen eta osagarrizkoen egitarauari buruzko txostena egitea, 36.3 atalean erabaki bezala egina, eta ordezkaritza-organo gorenak onartu baino lehen. 

h)      Erreglamenduetan eman ahal zaizkion beste zenbait funtzio.

 

 

III. ATALA. ZUZENDARITZA TALDEA

14. artikulua. Zuzendaritza taldea

1.      Pertsona bakarreko aginte-organoek LEGARDA HLHIko zuzendaritza taldea osatzen dute. Horiek guztiek modu koordinatuan betetzen dituzte beren funtzioak.

2.      Zuzendaritza taldeak EEPLko 36. artikuluan esleitzen zaizkion funtzioak izango ditu:

a.       Ikastetxearen zuzendaritza eta koordinaziorako irizpideak erabakitzeko eta iharduerari begira garrantzi handiagoko erabakiak hartzeko orduan zuzendariari laguntzea.

b.      Kudeaketa-proiektua, prestakuntza-ihardueren, eskolaz kanpokoen eta osagarrizkoen egitaraua eta urteko kudeaketa-egitaraua gauzatzea, ordezkaritza-organo gorenak onar ditzan.

c.       Aurreko puntuan adierazitako programen burutzapena zaintzea eta koordinatzea, eta horien betetze-mailaren berr ematea ordezkaritza-organo gorenari urteko txostena onar dezan.

d.      Urteko txostenaren zirriborroa egitea, ordezkaritza-organo gorenak eztabaida dezan.

e.       Ordezkaritza-organo gorenari euskal eskola publikoko beste zenbait ikastetxerekin lankidetza-harremanak izateko proposamena egitea eta, halaber, kultura eta hezkuntza xedez, erakundeekin ituneak izenpetzeko proposamenak egitea, organo horrek, egoki baderitzo, hezkuntza-administrazioari aurkez diezazkion.

f.        Irakasle-taldeak antolatzea eta irakasleak beren ihardueretara atxikitzeko irizpideak erabakitzea ikasturte bakoitzaren hasieran.

g.      Beraren esku OOGk zein klaustroak, haien eskumena eremuetan uzten dituztenak.

3.      Zuzendaritza taldeak, egoki baderitzo, hezkuntza-komunitateko zeinahi kide gonbidatu dezake bere bileretara aholkuak eman ditzan.  Era berean, egoki deritzon funtzioak ikastetxeko irakasleen esku utz ditzake, batez ere, zikloko edo etapako koordinatzaileen esku edota proiektu zehatzez arduratzen diren irakasleen esku. [16]

4.      LEGARDA HLHIan, pertsona bakarreko organo hauek osatuko dute zuzendaritza taldea: [17] Zuzendaria, Ikasketaburua eta Idazkaria

 

 

III. KAPITULUA. PERTSONA BAKARREKO AGINTE-ORGANOAK

15. artikulua. Zuzendaria

1.      LEGARDA HLHIko zuzendaria ikastetxearen ordezkari izango da ondorio guztietarako. Zuzendaria, halaber, Hezkuntza Administrazioaren ordezkari da ikastetxean, eta ikastetxeko taldeko aginte-organoen buru da.

2.      Zuzendariak EEPLko 34. artikuluan ezarri diren eskuduntzak eta eskumenak ditu:

a.       Ikastetxearen ordezkaritza izatea, ikastetxean hezkuntza Administrazioa ordezkatzea, eta Administrazio horri hezkuntza-komunitatearen planteamenduak, asmoak eta premiak helaraztea.

 

b.      Ikastetxearen jarduera guztiak zuzentzea eta koordinatzea, irakasleen klaustroari eta ordezkaritza-organo gorenari esleitutako eskumenak aparte utzi gabe.

 

c.       Zuzendaritza pedagogikoa gauzatzea, hezkuntzaberrikuntza sustatzea eta ikastetxearen heziketa-proiektuaren helburuak lortzeko planak bultzatzea.

 

d.      Legeen eta indarrean dauden gainerako xedapenen betetzea bermatzea.

 

e.       Ikastetxeari atxikitako langile guztien buru izatea.

 

f.        Ikastetxeko elkarbizitza hobetzea, gatazkak konpontzeko bitartekotza bermatzea eta ikasleei dagozkien neurri zuzentzaileak ezartzea indarrean dagoen araudia beteta, gai honetan ordezkaritza-organo gorenari esleitutako eskumenak aparte utzi gabe. Horretarako, ikastetxeetan gatazkak konpontzeko prozedurak bizkortzea sustatuko da.

 

g.      Ikastetxearen eta ingurunearen arteko harremana sendotzeko, familiekin, erakundeekin eta organismoekin lankidetza bultzatzea, eta eskolagiroa sustatzea, ikasleek jakintzetan eta balioetan prestakuntza integrala jasotzeko eta ikasketa ohiturak sustatzeko lagungarri izan daitezkeen jardun guztiak garatze aldera.

 

h.      Ikastetxearen barneko ebaluazioak bultzatzea eta kanpoko ebaluazioetan eta irakasleen ebaluazioan laguntzea.

 

i.        Ikastetxeko ordezkaritza-organo gorenaren eta irakasleen klaustroaren egintza akademikoetarako eta bilkuretarako deialdia egitea, egintza-bilkura horiek zuzentzea eta aipatutako erakundeek beren eskumenen eremuan hartutako erabakiak betearaztea eta betetzen diren zaintzea.

j.        Lege honen 63. atalak aipatzen dituen obren, zerbitzuen eta horniduren kontratazioak egitea, gastuak baimentzea ikastetxearen urteko kudeaketa programarekin bat etorriz, ordainketak agintzea eta ikastetxearen ziurtagiriei eta dokumentuei oniritzia ematea, hori guztia araudi bidez ezarritakoari jarraiki.

 

k.      Hezkuntza gaietan eskumena duen sailari ikastetxeko zuzendaritza-taldeko beste kideen izendapena eta kargu-uztea proposatzea, irakasleen klaustroari eta ikastetxeko ordezkaritza-organo gorenari jakinarazi ondoren.

 

l.        Hezkuntza gaietan eskumena duen sailak esleitzen dizkion guztiak, beste arau batzuk esleitzen dizkionak eta ikastetxearen antolaketa eta jardunbiderako erregelamenduak ezartzen dizkionak.

16. artikulua. Ikasketaburua

Ikasketaburuak, zuzendaritza taldeko kide den aldetik dituen eskumenez gain, EEPLren 41. artikuluan ezarri zaizkionak izango ditu. 

a.       Irakaskunzako iharduerak koordinatzea.

b.      Eskolako ordutegiak egitea eta betetzen direla zaintzea.

c.       Irakasle bakoitzari ikastetxeko gela bat edo gehiago izendatzea, EEPLko 36.2 f) atalean araututakoari jarraiki.

d.      Arauek eta ikastetxearen antolakuntza eta iharduera-araudiak aitor diezazkioten gainerako egitekoak.

Ikasketaburua, zuzendariaren agintepean, irakasleen buru izango da erregimen akademikoarekin zerikusia duten auzi guztietan. Horrez gain, Batzorde Pedagogikoa eta tutoreen jarduna koordinatuko du.

17. artikulua. Idazkaria

Idazkariak, zuzendaritza taldeko kide denetik dituen eskumenez gain, EEPLren 42. artikuluan ezarri zaizkionak izango ditu. 

a.       Ordezkaritza-organo gorenaren, ikastetxeko zuzendaritza-taldearen eta irakasle-klaustroaren bilkuretako gai-zerrendan sartu beharreko gaiak prestatzea, organo horietako lehendakariak ezarritakoaren arabera, eta organo horien bilkuretako akta egitea.

b.      Aktak, espedienteak eta ikastetxearen beraren agiriak zaintzea, eta bertako organoen eskuetan izatea. Ikastetxeko irakas-baliabideak zaintzea.

c.       Zuzendariaren oneritziaz, ikastetxearen egintza, erabaki, hitzarmen, aurrekin, libur eta agiri guztiak egiaztatzea.

d.      Arauek eta ikastetxearen antolakuntza eta iharduera araudiak aitor diezazkioten gainerako egitekoak.

Zuzendariaren agintepean, ikastetxean aritzen diren administrazioko eta zerbitzuetako langileen buru izango da.

18. artikulua. Pertsona bakarreko aginte-organoak izendatzea eta kargua uztea

EEPLn nahiz arauzko xedapenetan aurreikusitakoa beteko da pertsona bakarreko aginte-organoak izendatzeko eta izendatuek kargua uzteko.

19. artikulua. Zuzendaritza taldeko kideak ordezkatzea

1.  Zuzendaria kanpoan bada edo gaixo badago, ikasketaburuak beteko ditu haren funtzioak behin-behinekoz.

2.      Ikasketaburua kanpoan bada edo gaixo badago, zuzendariak agintzen duen irakasleak beteko ditu haren funtzioak behin-behinean. Zuzendariak bere erabakiaren berri emango dio OOGri.

3.      Era berean, idazkaria kanpoan bada edo gaixo badago, zuzendariak izendatzen duen irakasleak beteko ditu idazkariaren funtzioak. Zuzendariak gertakariaren berri eman behako dio OOGri.

4.      Zuzendaria kanpoan bada edo gaixo badago, ikasketaburua jarduneko zuzendari izango da. Jarduneko zuzendariaren eskumen berak izango ditu, baita artikulu honetako 2. eta 3. paragrafoetan jaso direnak ere.

IV. KAPITULUA. IRAKASKUNTZA KOORDINATZEKO ORGANOAK

20. artikulua. LEGARDA HLHIko koordinazio-organoak[18]

LEGARDA HLHIan irakaskuntzaren koordinazio-organo hauek egongo dira:

 

a.       Batzorde Pedagogikoa 

b.      Tutoreak.

c.       Taldeko, mailako, zikloko edota etapako irakasle taldeak.

I. ATALA. BATZORDE PEDAGOGIKOA

21. artikulua. Batzorde Pedagogikoaren osaera

LEGARDA HLHIan Batzorde Pedagogikoa egongo da. Ikasketa buruak, zikloetako koordinatzaileak, eta aholkulariak osatzen dute Batzordea, ikasketaburua buru izango duelarik.  Batzorde horretara jantokiko eta liburutegiko arduradunak ere joango dira haiekiko koordinaketa errazteko. Astero bilduko da.

22. artikulua. Batzorde Pedagogikoaren eskumenak

1. Irakasleen klaustroko batzordea da.  Bere funtzio nagusia curriculum-proiektua eta proiektuari egin dakizkiokeen aldaketak koordinatzea izango da. Era berean, eta ikasketa buruarekin batera, ikastetxeko ekintzen koordinazio orokarra ere egingo du.

2. Egiteko hori betetzeko jarraian aipatuko ditugun eskumenak izango ditu, betiere, irakasleen klaustroaren zaintzapean egonik:

a.       Etapako curriculum-proiektuak lantzeko eta berrikusteko zuzentarau orokorrak ezartzea

b.      Etapako curriculum-proiektuak nahiz berorien zuzenketak koordinatzea eta beroriek idaztea. Etapako curriculum-proiektuak ikastetxearen hezkuntza-proiektuarekin bat datozela ziurtatzea.

c.       Ikasketa-ekintzen programagintza eta Tutoretza Plana idazteko eta berrikusteko zuzentarau orokorrak ezartzea.

d.      Klaustroari curriculum-proiektuak proposatzea, onar ditzan.

e.       Etapako curriculum-proiektuak betetzen direla zaintzea eta ebaluatzea.

f.        Klaustroari ebaluazio- eta kalifikazio-bilkuren plangintza orokorra proposatzea ikasketaburuak dioenaren arabera.

g.      Irakasleen klaustroari planak proposatzea ondoko hauek ebaluatu ditzan: etapa bakoitzeko curriculum-proiektua, hezkuntza-proiektuaren irakaskuntza, urteko programazio orokorra, ikastetxean eskola-errendimenduak izan duen eboluzioa eta irakaskuntza-prozesua.

h.      Prestakuntza-berrikuntza ekintzak antolatu eta koordinatzea.

 

i.        Urteko Plana eta Memoriaren koordinatzea ikasketa burarekin batera.

 

j.        Ikastetxeko jarduera nahiz proiektu guztiak ebalua daitezela sustatzea, Hezkuntza Administrazioaren edo aginte-organoen ekimenez gauzatzen diren ebaluazioetan laguntzea, eta ebaluazio horien ondorioz beharrezko gerta litezkeen hobekuntza-planak sustatzea.

II. ATALA. TUTOREAK ETA IKASLE TALDEEN IRAKASLEAK

23. artikulua. Tutoretza eta tutoreak izendatzea [19]

1.      Tutore izatea eta ikasleak orientatzea irakasleen berezko funtzio dira.

2.      LEGARDA HLHIko ikasle talde bakoitzak bere tutorea izango du.

3.      Zuzendariak izendatuko du talde bakoitzeko tutorea. Horrela, ikasketaburuaren proposamena kontuan harturik, ikasleei eskola ematen dien irakasleetako bat aukeratuko du, betiere, ikasturtea antolatzeari buruz Hezkuntza Sailburuordearen ebazpenean jaso diren jarraibideekin bat etorriz.

Dena den lanpostu hauen aukeraketa Klaustroan egingo da Legarda HLHIko klaustroak berak aprobatuta dituen lehentasun irizpide hauek jarraituz, beti ere ikasturte hasierako ebazpena oinarri moduan izanik, eta berak markatzen duena errespetatuz:

a.       Zikloa amaitu dutenek eskolan duten antzinekotasunaren ordenean.

b.      Behar den espezialitatea izatea eta haien antzinekotasuna eskolan berriro ere ordena markatuz.

c.       Lanpostua desagertuta dutenek.(Funtzionarioak)

d.      Zerbitzu eginkizunak(Behin betikoak)

e.   Behin behinekoak eskolan duten antzinekotasunaren ordenean.

f.        Oposaketa gainditu dutenek. Notaren arabera.

g.      Ordezkoak (Puntuazioaren arabera eta espezialitatea).

4.      Ikasketaburuak tutoreen lana koordinatuko du eta, aldian aldiro, beharrezkoak diren bilerak egingo ditu tutoretzek egoki funtziona dezaten.

24. artikulua. Tutoreen funtzioak

Tutoreek ikasturtero beren gain hartuko dituzte ikasturtea antolatzeari buruzko ebazpenean esleitu zaizkien funtzioak eta atazak.

25. artikulua. Talde bateko irakasleen erregimena eta osaera

1.      Ikasle talde berari eskolak ematen dizkieten irakasleek talde bat osatuko dute, eta talde hori ikasle taldearen tutoreak koordinatuko du.

2.      Ikasle taldearen irakasleak ebaluazioari buruzko araudietan ezarritakoaren arabera bilduko dira. Ikasketaburuak egingo du bilerarako deia, ikasle taldeko tutorearen eskariz.

26. artikulua. Ikasle taldeko irakasleen funtzioak

Ikasle taldearen irakasleek funtzio hauek izango dituzte:

a.       Taldeko ikasleen ebaluazio eta segimendu orokorra egitea. Horretarako, ikasleen ikaskuntza hobetzeko beharrezkoak diren neurriak ezarriko dituzte, betiere, ebaluazioari buruzko legeetan ezarri diren baldintzei jarraiki.

b.      Taldeko bizikidetza-giroa hobetzeko beharrezkoak diren jarduerak ezartzea.

c.       Taldearen baitan sortzen diren gatazkak modu koordinatuan lantzea eta gatazka horiek ebazteko neurririk egokienak ezartzea.

d.      Taldeko ikasleei proposatzen zaizkien ikaskuntza- nahiz irakaskuntza-jarduerak koordinaturik egon daitezela zaintzea.

e.       Taldeko ikasleen gurasoei edo tutoreei emango zaien informazioa ezagutzea eta hura osatzen laguntzea.

f.        Gela taldeari dagokiolarik ikastetxeko zuzendaritza-organoek eman  ahal dioten edozein gainerako funtzio.

g.  Ikastetxe honetan praktikatan dagoen unibertsitateko ikasleriak ez du  ziklo bileratan parte hartuko, ezta guraso, familia edo tutoreekin, zein irakasleekin,  izaten diren bileratan.

 

 

 

 

 

V. KAPITULUA. PARTAIDETZA-ORGANO BEREZIAK

I. ATALA. GURASOEN BATZARRA, IKASLEEN GURASO-ELKARTEAK

27. artikulua. Gurasoen Batzarra[20]

1.      LEGARDA HLHIko Gurasoen Batzarraren bidez, gurasoek ikastetxearen kudeaketan parte har dezakete.  Ikasle guztien gurasoek edo tutoreek osatuko dute organo hori. Zuzendariak egingo du biltzeko deialdia eta bera izango da bilkuraren buru; ikasturte bakoitzaren hasieran gutxienez behin bilduko da Gurasoen Batzarra, betiere, ez bada beste prozedura bat aukeratzen, artikulu honen 2. eta 3. e) ataletan azaltzen den ahalmenean oinarrituta.

2.      Gurasoen Batzarraren barruan beste organo bat egon daiteke, zuzeneko eta isilpeko botoaren bidez aukeratuko dena; barne-organo horrek Gurasoen Batzarraren bilerak antolatuko ditu eta Batzarrak hartutako erabakiak gauzatzen direla gainbegiratuko du

3.      Gurasoen Batzarrak honako funtzio hauek beteko ditu:

a.       Egokitzat jotzen dituen proposamenak ikastetxeko gainerako organoetara luzatzea, organo horien eskumenekoak diren gaiei buruzkoak. Helarazi diezaieke, beraz, irakaskuntza-jardueren, prestakuntza-jardueren, eskolaz kanpoko jardueren eta jarduera osagarrien programa nahiz urteko kudeaketa-programa gauzatzearen balioespena.

b.      Zuzendaritza taldearekin eta klaustroarekin kontaktuan egotea, ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren garapenean ahalik eta lankidetza handiena lortze aldera.

c.       Gurasoen ekimena sustatzea, ikastetxearen bizitzan aktiboki parte har dezaten.

d.      Taldeko organoetan gurasoen ordezkari direnak Gurasoen Batzarraren bilkuretara agertzeko eskatzea, egindako kudeaketari buruzko informazioa eman dezaten.

e.       Funtzionamendurako bere arauak onestea.

28. artikulua. Ikasleen guraso-elkarteak

1.      LEGARDA HLHIak, indarrean dagoen otsailaren 10eko 66/1987 Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen guraso-elkarteak arautzen dituenak– xedatzen duenaren arabera eratuko diren ikasleen guraso-elkarteak aintzatetsiko ditu, haien egoitza izango da eta ikastetxearen funtzionamenduan parte hartzera lagunduko die.

2.      Zuzendariak zehaztuko du legalki eratu diren elkarteek zer lokal erabiliko dituzten modu iraunkorrean. Zuzendariak, elkarteen ordezkariek hala eskaturik, gune komunak erabiltzeko baimena emango die arestian aipatutako elkarteei.

3.      OOGn ordezkari aritzeko, guraso-elkarterik garrantzitsueneko kide bat aukeratuko da, halaxe zehaztu baita arauetan. Aipatu berri dugun kasuan izan ezik, legalki eratu diren elkarteak ez dira inola ere baztertuko.

4.      Ikastetxeko aginte-organoek ez dituzte ikasleen gurasoak jardutez edo ez-egitez behartuko elkarte eratuetako batean izena ematera ezta elkarte eratuetako bat diruz laguntzera ere.

29. artikulua. Elkarte legalki eratuen bidez parte hartzea

Ikastetxean eratu diren ikasleen guraso-elkarteek ondoko hauek egin ditzakete:

a.       OOGri hezkuntza-proiektua lantzeko nahiz aldatzeko proposamenak egin.

b.      OOGri ikastetxearen martxari buruz egoki deritzon alderdien berri eman. 

c.       Hezkuntza-komunitateko kide guztiei bere jardueren berri eman.

d.      OOGn landu diren gaiei buruzko informazioa jaso. OOGren gai-zerrenda jasotzea hark bilerak egin aurretik, proposamenak prestatu ahal izateko.

e.       OOGrako txostenak egin, bai guraso-elkartearen berezko ekimenez bai OOGk hala eskatuta.

f.        AJA aldatzeko proposamenak landu.

g.      Jarduera osagarriak egitea proposatzea.

h.      Emaitza akademiko orokorren nahiz berorien gain ikastetxeak egiten duen balioespenaren berri izatea.

i.        Hezkuntza-proiektuaren, curriculum-proiektuen eta proiektu horien aldaketen ale bat jasotzea.

j.        Ikastetxeak hautatu dituen testuliburuei eta ikasmaterialei buruzko informazioa jasotzea.

k.      Hezkuntza-komunitateko kide guztien arteko elkarlana sustatzea.

l.        Ikastetxeko instalazioak erabiltzea, zuzendariak ezarritako baldintzetan.

II. TITULUA . BIZIKIDETZARAKO ARAUAK

I. KAPITULUA. PRINTZIPIO OROKORRAK

30. artikulua. Bizikidetzaren oinarriak

LEGARDA HLHIaren ustez, bizikidetza bermatzeko, batetik, hezkuntza komunitate osoak ikasleen eskubideak errespetatu eta babestu behar ditu ezinbestean eta, bestetik, ikasleek beren eskubideak eta eginkizunak arduraz bete behar dituzte, titulu honetan ezartzen denarekin bat etorriz.

31. artikulua. Bizikidetza-plana

LEGARDA HLHIak bizikidetza-plana idatzi du, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak xedatzen duenarekin bat.  Bizikidetza-planaren helburu nagusia bizikidetzan gerta daitezkeen gatazkak prebenitzea da. Gatazkarik gertatuz gero, beroriek nola ebatzi aurreikusiko da. Abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuaren bitartez, aukerako zenbait bide ezarri ziren hainbat jarduera eta neurri aplikatzeko. Hartara, gatazkak ebazteko, aipatu berri dugun Dekretuaren bidez ezarri ziren neurriak aplikatuko dira. Horretarako, beharrezko balitz, bitartekaritza-prozedurak erabil daitezke.

32. artikulua. Eskubideen berehalako babesa

Ikasleek Abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuko 6. artikulutik 21. artikulura bitartean jaso diren eskubideak izango dituzte. Ikastetxeko irakasleren batek ikusten badu ikasleren baten jokabidea arestian aipaturiko eskubideen kontra doala edo eskubide horiek betetzea galarazten duela, esku hartu beharko du berehala. Jokabide okerra izan duen ikaslea ahoz ohartarazi beharko du eta, ondoren, ikaslearen tutoreari komunikatuko dio gertatutakoa. Horrez gain, ikasketaburuari ere komunikatuko dio gertatutakoa.

33. artikulua. Betebeharrak betetzeko bermea

Ikasleek Abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuko 21. artikulutik 27. artikulura bitartean jaso diren betebeharrak bete beharko dituzte.  Ikastetxeko irakasleren batek ikusi badu ikasleak ez dituela bere betebeharrak bete, haren jokabidea zuzendu beharko du berehala. Horrez gain, irakasleak uste badu ikasleak bere jokabideaz hezkuntza-komunitateko beste kide batzuen eskubideak urratu dituela, ikaslearen tutoreari komunikatuko dio gertatutakoa. Horrez gain, ikasketaburuari ere komunikatuko dio gertatutakoa.

II. KAPITULUA. IKASLEEN ESKUBIDEAK BETETZEKO BERMEA

34. artikulua. Irakasleek ikasleen eskubideak babesten laguntzea

LEGARDA HLHIko irakasle guztiek abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuaren bidez ikasleei aitortu zaizkien eskubideak babesten lagunduko dute. Horretarako, araudi honetan eta aginte-organoen jarraibideetan zehaztutakoari jarraituko diote.

35. artikulua. Segurtasunarekin lotura duten eskubideak zaintzea

1.      Tutoreek, nahiz gainerako ikastetxeko langileek, hautematen badute ikasleren bat tratu txarrak jasotzen ari dela edo, Eskubideen eta Betebeharren Dekretuko 7.2 eta 7.3 artikuluetan aurreikusitakoarekin bat, haurren bat arriskuan edo babesik gabe dagoela, Ikasketaburua edo Zuzendaria jakinaren gainean jarriko dute.

2.      Irakasleek, nahiz gainerako ikastetxeko langileek, berdinkideen arteko tratu txarrak prebenitu edo ahalik eta lasterren hauteman behar dituzte.  Tratu txarren arrastorik antzemanez gero Zuzendaritza taldea jakinaren gainean jarriko du berehala, egoki diren protokoloak aplikatu daitezen.

36. artikulua. Ondra, intimitatea eta irudi propioa babesteko eskubidea

1.      Ikasleek nahiz hezkuntza-komunitateko gainerako kideek haien ondra, intimitatea eta irudi propioa babesteko eskubidea dute. Horrenbestez LEGARDA HLHIko, aginte-organoek, tutoreek eta irakasle guztiek babestu beharko dute ikasleen nahiz hezkuntza-komunitateko kideen eskubide hori.  Zuzendaritza taldeak zenbait arau proposatuko dizkio OOGri grabatzeko bideen, sakelako telefonoen eta, oro har, teknologia berrien erabilerari buruz. OOGk, bere aldetik, arau proposatu horiek onartu ala ez aztertuko du.  Aipatu berri ditugun arauen bidez, ikasgelan grabazioak egitea, argazkiak ateratzea eta sakelako telefonoa erabiltzea galarazita egongo da.

2.      Ikasgelatik kanpo, hau da, eraikinean, eskola-barrutian edo eskolaz kanpoko ekintzetan (txangoak, jardunaldi bereziak, barnetegiak,...),  aipatu berri ditugunak erabiltzea baimentzen bada, egoki izan daitezkeen muga guztiak proposatu daitezke. Batera zein bestera, debekaturik egongo da hezkuntza-komunitateko kideren bati bere baimenik gabe argazkiak ateratzea edo hura filmatzea. Debekatuta egongo da ere hezkuntza-komunitateko kidearen baimenaz atera den argazkia edo egin den grabazioa interesdunaren baimenik gabe erabiltzea.

3.      Ondra, intimidadea eta irudi propioa babesteko CEIP LEGARDA HLHI ikastetxeak ikasle berri guztiei , irudi propioa erabiltzeko edo erabilpena debekatzeko baimena eskatuko dio , horretarako prestatuta egongo den agiri baten bitartez. Bertan zehaztuko da zein mediotan erabili ahal den irudi propioa edo debekatzen den. Ez ohiko ekintzetan grabazioak eta argazkiak egiten badira, ez ohiko agiria beteko da eta familiek baimentuta egon beharko da. Baimen hau ekintza horretarako bakarrik erabiliko da. Ez da izango CEIP LEGARDA HLHI ikastexearen errespontsabilitatea ez erantzunkizuna  familiek baimena eskatu barik egiten dituzten argazki, grabazio edo bestelakoak.

37. artikulua. Idatzizko adierazpen askatasunaren eskubidea betetzea

1.      Apirilaren 19ko 201/2008 Dekretuaren 14. artikuluak ikasleei aitortzen dien adierazpen askatasunaren eskubidea gauzatzeko hurrengo arauak izango dira kontutan:

a.       LEGARDA HLHIan begi bistan jartzen den idatzizko informazioa erakundeekiko eta hezkuntza-komunitateko kideenganako errespetua kontuan hartu beharko da. Zuzendariak, ala Ikasketa Buruak , eskubide hau bermatzeko lekuak, espazioak eta moduak markatuko ditu.

b.      Edonola ere, informazioa jendarteratzeko dauden lekuetan eta espazioetan jartzen den informazio orotan, informazioaren erantzule den pertsonaren, erakundearen, elkartearen zein taldearen izena agertuko da.

c.       Gelen barruan eskolako jarduerei buruzko informazioa bakarrik jar daiteke.

2.      Aipatutako arauak errespetatzen ez dituzten informazioak kendu egingo dira, zuzendariaren edo ikasketaburuaren aginduz.

III. KAPITULUA. BETEBEHARRAK BETETZEKO BERMEAK

38. artikulua. Printzipio orokorra

1.      Abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuak zenbait betebehar ezarri dizkie ikasleei. Ikasleek betebehar horiek ez betetzea, gutxienez, jokabide okertzat hartuko da beti. Hutsegite hori, halaber, bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabide edo bizikidetzaren kontrako jokabide izan daiteke, baldin eta haren bidez hezkuntza-komunitateko gainerako kideei beren eskubideak betetzea galarazten bazaie, edota hezkuntza-komunitateko gainerako kideen eskubideak zuzenean urratzen badira.

2.      Betebehar horiek betetzen ez direla ikusten duen edozein irakaslek esku hartu beharko du derrigor. Horrenbestez, bizikidetzarekin bat ez datorren jokabidea zuzendu beharko du, betiere, arestian aipaturiko Dekretuan nahiz araudi honetan ezarritakoarekin bat etorriz.

39. artikulua. Zuzendu beharreko jokabideak

1.      Ahalik eta lasterren zuzendu behar dira 201/2008 Dekretuak okertzat jo dituen jokabide guztiak, baita bizikidetzaren kontrakoak edo bizikidetzari kalte larriak eragiten dizkietenak ere.  Ahal den heinean, neurri zuzentzaileek zuzendu beharreko jokabidearekin lotura izan behar dute, hainbestekoa non zuzendu beharreko jokabidearen ondoriotzat har daitezkeen.

2.      Hala ere 201/2008 Dekretuko hurrengo arauak kontutan izango dira:

a.       4. Artikuluan, Dekretu berak tipifikatu gabeko jokabideei neurri zuzentzaileak aplikatzeko debekua ezartzen du.

b.      29. Artikuluan, eta ikasleen adinari dagokiolarik:

                                I.      Lehen Hezkuntzan dekretu honetan ezarritako betebeharretako bat betetzen ez bada, irakasleek jokabide desegokia zuzendu beharko dute horretarako ezarri diren neurrietako bat berehala eta ahoz baliatuz. Neurri horiek aplikatu behar dira pertsonek edota objektuek balizko kalteak jaso ez ditzaten behin-behineko neurri ezarrien aurka egin gabe.

                             II.      Salbuespen gisa, ikaslearen jokabidea ikastetxeko bizikidetzarentzat larriki kaltegarria izan daitekeenean, eta jokabide hori ikaslearentzat edota hezkuntza komunitateko gainerako kideentzat arriskutsua bada, zuzendariak ohiko prozedura erabili eta dekretu honetan jokabide horiek zuzentzeko ezarri diren neurriak aplikatu ahal izango ditu, betiere, Hezkuntzako Ikuskaritzari aurrez jakinarazpena igorriz.

c.       Dena den, eta kasu guztietan, lehenengo neurri hezitzaileak hartuko dira, haien ondorioak aztertuko dira eta prozesu osoa idatziz jaso beharko da.

40. artikulua. Jokabide desegokiak

1.  Jokabide desegokitzat arestian aipaturiko Dekretuaren 30. artikuluan aipatu direnak hartuko dira.

2.      LEGARDA HLHIan, arestian aipaturiko Dekretuan jaso denaren arabera, ikaslea une horretan babespean duen irakasleak zuzenduko ditu jokabide desegokiak. 

3.      Ikaketaburuak  bideratuko du jarraitu beharreko prozedura. Prozedura hori indarreko arauekin eta Elkar bizitza planarekin bat etorriko da beti. Era berean, jokabidea zuzentzeko ahozko ohartarazpena baino zerbait gehiago aplikatu behar bada tutoreari komunikatuko zaio. Gertaeran parte hartu duten ikasleek tutorearen aurrean imprimaki bat beteko dute zeinetan gertatutakoa azalduko duten eta irtenbide bat proposatuko dute. Dokumentu   gorde eta erregistratuko da Ikasketa Buruaren bulegoan, tutoreak kopia duelarik.  Tutoreak familiei komunikatuko dizkie  ekintza hauen berri.

41. artikulua. Bizikidetzaren kontrako jokabideak

1.      Bizikidetzaren aurkako jokabideak Eskubideen eta Betebeharren Dekretuko 31. artikuluan aipatzen direnak dira.

4.      Bizikidetzaren aurkako jokabiderik hautematen duen irakasleak, lehenik, aurkako jokabidea izan duen ikaslea ahoz ohartaraziko du. Ondoren, ikasketaburuarengana eramango du ikaslea, gertakarien eta jokabide okerra zuzentzeko berehala egin duenaren berri emango dio eta arazoa Elkarbizitza Planean adostutako arauak jarraituz bideratuko da. Gertaeran  parte hartu duten ikasleek Ikasketa Burua/Zuzendariaren aurrean imprimaki bat beteko dute zeinetan gertatutakoa azalduko dute eta Ikasketa Buruak, zein Tutoreak onartu ala zuzenduko duten erreparazio bat proposatuko dute.. Dokumentu hau erregistratu eta gordeko da Ikasketa Buruaren bulegoan, tutoreak kopia duelarik. Tutoreak familiei komunikatuko dizkie  ekintza hauen berri.

42. artikulua. Bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak

1.      Bizikidetzaren aurkako jokabideak Eskubideen eta Betebeharren Dekretuko 31. artikuluan aipatzen direnak dira.

2.  Bizikidetzaren aurkako jokabiderik hautematen duen irakasleak, lehenik, aurkako jokabidea izan duen ikaslea ahoz ohartaraziko du. Ondoren, ikasketaburuarengana edo haren ordezkoarengana lagunduko dio. Azkenik, ikasketaburuak eta zuzendariak zehaztu duten prozedurari jarraiki, gertakarien eta jokabide okerra zuzentzeko berehala egin duenaren berri emango du. Gertaeran  parte hartu duten ikasleek Ikasketa Burua/Zuzendariaren aurrean imprimaki bat beteko dute zeinetan gertatutakoa azalduko dute eta Ikasketa Buruak, zein Tutoreak onartu ala zuzenduko duten erreparazio bat proposatuko dute.. Dokumentu hau erregistratu eta gordeko da Ikasketa Buruaren bulegoan, tutoreak kopia duelarik. Tutoreak familiei komunikatuko dizkie  ekintza hauen berri.

43. artikulua. Bizikidetzaren aurkako jokabideak eta hari kalte larria eragiten diotenak zuzentzeko prozedura

Bizikidetzaren aurkako jokabideak eta hari kalte larria eragiten diotenak zuzentzeko, abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuan aurreikusi dena aplikatuko da. Gatazka ebazteko, 201/2008 Dekretuko III. kapituluan aurreikusi diren aukerako bideak erabili behar dira. CEIP LEGARDA HLHI eskolak, hori kontutan izanik modu zehaztuan  klasifikatu ditu jokabide desberdinak eta haiei emango zaien erantzuna.

IV KAPITULUA. IKASTETXEKO BEREZKO ARAU BATZUK

44. artikulua. Ikasleriaren sarrera-irteerak

1.       Ikasleriaren sarreran, irakasleek hartuko dituzte talde guztiak ikasturte bakoitzerako markatzen den lekutan. Garraiatutako ikasleak haien laguntzaileekin itxarongo dute markatutako lekutan eta, besteak sartzean, haien zikloari dagokion araua jarraituko dute.  

 

2.       Irteeran, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Lehen Zikloko irakasleriak ikasleak haien guraso edo tutoreen eskuetan utziko dituzte eskolako atarian. Bigarren Zikloko ikasleak atariraino lagundurik izango dira non bere guraso tutoreak hartuko dituzten. Hirugarren Ziklokoak bakarrik irtego dira geletatik kaleraino. Garraioko ikasleak txirrina jo eta, asko jota, bost minututan egon beharko dute autobuseko laguntzailea itxaroten dituen lekuan.

 

3.       Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzak irakasleek beti jakin behar dute nor den ikasleak hartzeko baimendurik dagoen pertsona. Familiek pertsona hori aldatu beharrean aurkitzen badira, nahiz eta egun baterako izan, idazki baten bidez jakinarazi behar diote tutoreari.Agenda ere erabili ahal izango da.  Lehen Hezkuntzako 4. mailatik aurrera guraso/tutoreek ikasleak etxera bakarrik joan daitezen  baimen bat izenpetu ahal izango dute.

 

4.       Ikasleren batek markatutako orduetatik kanpo irten beharko balu, baimendutako pertsona nagusi bat aurkeztu beharko litzateke beti idazkaritzan. Ikastetxeko langileren batek ekarriko du ikaslea idazkaritzara.  Bere bila etorri den pertsona nagusia ez da inoiz gelaraino sartuko ikasleren bila.  Eta ikasleren bat berandu etortzean, guraso edo tutoreak Idazkaritzara eraman beharko du eta ez gelara zuzenean. Idazkariak edo eskolako beste langileren batek eramango du ikaslea bere gelara.

 

45. artikulua. Ikasleen ez etorreren justifikazioa.

Irakasleek derrigorrez kontrolatu behar dituzte ikasleen hutsegiteak eta Tutoreen ardurapean dago ikasleen hutsegiteez arduratzea

Ikasleak ez datozenean eskolara haien falta justifikatu beharrean daude. Horretarako, familiak idatziz eta guraso-tutoreren batek izenpeturik, komunikatuko dio tutoreari faltaren arrazoia. Bertan faltaren datak, arrazoiak eta izenpetze datak argi egon beharko dute. Faltak erregistratuta egon behar dira.

 Faltaren bat justifikatu gabe dagoenean  familiengana hutsegite hauen berri lehenbailehen hel dadin erarik egokiena hartuko da. ( Telefono, bilera...). Errepikatzen badira Zuzendaritzan jakinaraziko da eta beste bide batzuk hartuko dira. Justifikatu gabeko hutsegiteak Zuzendariari komunikatuko zaizkio, zeinek txosten baten bidez, Ikuskaritzara bidaliko ditu.

 

46. artikulua. Informazio eta komunikaziorako teknologien erabilpena

1.       Gaur egun informazio eta komunikaziorako teknologien erabiltzea oso arrunta da gure artean. Eskolan ere joera hori nabaritu dugu eta, horregatik, gero eta handiagoa da teknologia horiek daukaten presentzia geletako eguneroko bizitzan Dena den, Internet oso fenomeno aldakorra denez eta zenbai arrisku ere aurkezten duenez, ikasleek, gelako zereginetan barruan, eremu birtual batean lan egin behar dutenean, eta horretan datu pribatuak erabili behar direnean, familiari eskatu behar zaio baimen idatzia eta berezia. Baimen horrek ikasturte bateko iraupena izango du eta ekintza horretarako bakarrik balio izango da. Honekin erlazionatutako ekintzen artean hurrengoak aipatu ditzakegu: posta elektronikoa, geletako blogak, google kontuak edo antzeko zerbitzuak, eskolako web orriak, haietan edo beste web zerbitzu batetan eskegi daitezkeen argazki, bideo ala grabaketak, ... Dena den, emandako baimena betiere baliabide horren erabilera akademikoaren menpe egongo da. Ikasleren baten guraso-tutoreek baimena ez ematekotan, irakasle tutoreak eduki beharko du kontutan.  Honez gain, pribatasuna mantentzeko, ikasleen informeak  bai ordenadoreetatik, bai saretik ikasturtea amaitzean kendu egingo dira. Tutore bakoitza arduratuko da berak ipini dituenak kentzeko. Aldi berean, datu pertsonalak dituzten informeak, txostenak edo edonolako informazioa  re.

 

2.       Eskola 2.0 programa barruan erabiltzen diren ordenadoreak ezin izango dute eskolatik irten. Noizbait irtengo balira eskolako lan akademikoen eremu barruan izango litzateke eta irakaslegoaren zuzeneko kontrolean. 

 

3.       Sakelako telefonoa ezin izango da erabili eskolako ordutegi barruan, ez eskolan, ez eta ekintza osagarrietan ere. Gertatu ezkero, eskolako edozein langilek telefonoa hartuko du eta Zuzendaritzara eramango du ikaslearen irakasle-tutoreari horren berri emanez. Telefonoa, ikaslearen familiari baino ez zaio bueltatuko. Horretarako gurasoak edo tutoreak Zuzendaritzan aurkeztuko dira. Ez dira ekarriko telefonoa daukaten erlojuak, smartwatch deritzonak, ekarri beharra badago, aurretik azaldutako arrazoiegatik, irteera ordurarte gordeta mantenduko dira. Familiak edo tutore legalek ekarri beharraren jakinarazpena idatziz egingo diote irakasle tutoreari. Tablet, eta kaskoen inguruan modu berean jokatuko da. Tresna guzti hauek beti ere ez badira eskatuak ekintza pedagokiko bat egiteko. Kasu honetangelan erabili beharra balego, ekintza amaitutakoan gelan utziko dira etxera joan arte.

4.       Eskari guztiak urtebateko iraupena izango dute eta irakasle tutore bakoitzak artxibatuta izango dute.

47. artikulua. Dirua

Eskolara ez da dirurik ekarriko. Ikasleren batek dirua ateratzen badu edota berarekin badabil, dirua kenduko zaio eta Zuzendaritzara eraman ikaslearen irakasle-tutoreari horren berri emanez. Dirua, ikaslearen familiari baino ez zaio bueltatuko. Horretarako gurasoak edo tutoreak Zuzendaritzan aurkeztuko dira.

                    

48. artikulua. Eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzea

Eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzea borondatezkoa da eta ordaindu behar da bere kuota. Ordaindu ezean, ekintzetan parte hartzearen eskubidea galduko da. 

 

49. artikulua. Ekintza osagarriak.

Ekintza osagarriak eskolako urteko planaren barruan eta maila bakoitzeko programaketan sarturik daude. Dena den, eskolak, bere funtzionamendurako duen aurrekontutik, ordaindu ezin duen gastua suposatzen dute. Horregatik, guraso-tutoreei ekintza hauei aurre egiteko beste diru eskatzen zaie, ordaindu beharreko gastuak, normalean, bidaiak, sarrerak, tailerrak eta ostatu izaten direlarik.

Ordainketa horien egin ezean, ikasleak eskolara etortzeko eskubidea dauka, baina ekintza osagarrira joateko eskubidea galtzen du.

 

50. artikulua. Eskola jantokiko arau bereziak

1.       Jantokiko gaitasuna mugatua denez, eskaera guztiak ezin direnean bete,sukaldeko ,  begiraleen grebak… hurrengo lehentasuna aplikatuko dira:

a.        Garraiatutako ikasleak

b.       Bekadun ikasleak.  Bai sukaldari edo begiraleen ratioa  mugatua denez honako lehentasunak kontutan izango dira:

                                                              i.      Haur Hezkuntzako maila bajuenetik hasita , eskaini ahal den mailara arte.

c.       Integrazioarako zailtasunak dituzten ikasleak.

d.       Ikastetxeko langilera

e.       Beste batzuk.

 

 

 

 

Ikasleak, behin betikoak edo noizbehinkoak izango dira. Behin betikoen barruan garraiodunak eta ez garraiodunak daude.

 

NOIZ BEHINKAKO BAZKALTIARRAK- Jantokiko zerbitzua noiz behinka erabili nahi dituen bazkaltiarrak, Jantokiko Ardunadunari baimena eskatuko diote. Bere onarpena, jantokiko funtzionamentuaren aldaketa ta ezarritako ratioengatik  baldintzatuta dago.

 

1.       Jantokiko ordutegia 13:00etatik 15:00etara doa eta, behin ikaslea zerbitzuan egonda, zerbitzuko antolamendua ahalik eta hoberena izan dadin, ezin izango da eskolatik irten arrazoi puntuala, ustekabeko eta bereziren bategatik ez bada (medikuarengana joateko, etab...), betiere guraso-tutore batek etorrita eta kontrol/baimena orria jantoki arduradunaren aurrean izenpeturik.

 

2.   Aurreko arauak salbuespen batzuk ditu. Jardunaldi jarraia dauden egunetan, eta ikasle txikiek bazkal osteko loaldia ezin dutenez egin, Haur Hezkuntzako 2 urteko ikasleak irten ahal dira 14:00etan. Gauza bera Haur Hezkuntzako 3 urtekoentzat baina loaldia egiten duten artean. Egun guztietako loaldia kentzen zaienean eskubide hau desagertuko da.

 

3.   Azken honen osagarri gisa eta familien ordutegiak ez nahasteko posible den neurrian, jantokiko antolamendua ere babestuz, ikasle txiki baten bila( HH 2 edo 3 urtekoa) datozen guraso-tutoreek, lenehengo txandan bazkaltzen duen beste seme-alabaren bat badaukate, hori ere hartu ahal dute 14:00etan 

 

4.       Jankide guztiek menu bera jango dute. Menu edo dieta bereziak onartuko dira, janari- alergia edo antzeko arrazoiak direla medio, edo baita Hezkuntza Sailak onartutakoak edo medikua ofizialaren txostenak hala gomendatzen duenean. Txosten horrek honako  hauek zehaztu beharko ditu : jankideak janariekiko dituen alergia edo intolerantziak zeintzu diren, baita ustekabean  horietariko janariren bat hartuz gero, erabili edo jarraitu beharreko protokoloa .

 

5.       Bekadunek, Eusko Jaurlaritzak abisua eman bezain pronto, kuotak ordaintzeari utziko diote, eta ordaindutako kuotak itzuli egingo zaizkie banketxe itzultze agiriaren bidez, edo ordaindu gabeko zenbatekoa kendu egingo da.

 

6.       Aurreko urtean bekaduna izatea ez da berma izango uneko urteko kuotak hilero ez ordaintzeko..  Ordainketa ez dela ematen ikusten bada, 1. Hiruhilekoan kasuak kasu, familiari eskutiz bat bidaliko zaio informatuz:

a..AGINDUA, 2000ko martxoaren 22koa, Hezkuntza,Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Au-tonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako derrigorrezko irakasmailetako etaHaur Hezkuntzako (2. zikloa) jantokiak arautzen dituen agindua oinarritzat hartuta eta berak dioenaren arabera.

                                                              i.       Aurreko urtean bekaduna izateak ez da berma izango uneko urteko kuotak hilero ez ordaintzeko.

                                                            ii.       jantokiko ordainketa ematen ez denean jantoki zerbitzua erabiltzeari utzi beharko dela adieraziko zaie.

b.Hau dela eta eskolako, indarrean dagoen legedia eta ikastexeko AJAkontutan izanda, OOGak onartuta, ordainketa egiteko eskatuko da eta zerbitzua erabiltzeari utzi beharko da.

7.       Bai jantokiko arduradunak, bai begiraleak ikasleen jarreraz, eta janariarekiko zerikusia duten gauzarik garrantzitsuenetaz informatuko dute (teléfonos, ohar...) eta hiruhilabetero informe bat bidaliko da.

 

8.       Haur Hezkuntzako ikasleen agendatan egunero jan dutenari eta zelan jan dutenari buruzko informazioa emango da.

 

9.       Jantoki zerbitzua ez bada ematen (grebagatik adibidez) egun hori ez da kobratuko

 

51. artikulua. Eskola garraioko arau bereziak

1.       Garraiatutako ikasleria autobusetako laguntzaileen ardurapean egongo dira zerbitzua irauten duen artean. Goizez, geltokian hartzen dutenetik irakasleen eskuetan uzten duten arte eta arratsaldez irteera ordutik geltokian guraso/tutoreen eskuetan uzten duten arte.

 

2.       Geltokian, ikasleak pertsona nagusi erantzule eta ezagun baten eskuetan utziko dira. Pertsona hori aldatzerik espero bada guraso/tutoreek autobuseko laguntzaileari jakinarazi beharko diote aurretik eta idatziz.

 

52. artikuloa. Ikas materialen programari buruzko arauak

Urtero aplikatuko da Hezkuntza Sailak bidaltzen dituen arauak, epeak eta partideei buruz.

Hortaz aparte ikasturte bat bukatu baino lehen, hurrengo ikasturterako gurasoei, liburu eta ikasmaterialen zerrendaren berri emango zaie, horretan zein material erosi behar duten zehaztuz.

Hala ere ikasturtearen buruan Eskola Kontseiluko Liburu Batzordeak dauden liburuen egoera aztertuko du eta dagozkion erabakiak hartuko ditu, haien artean zein ikaslek ordaindu behar duen  liburu eta materialak bereziki apurtzeagatik edo galtzeagatik. Irakasle tutoreek  aldez aurretik  materialak eta liburuak aztertuko dituzte Liburu Batzordeari haien geletan dauden liburuen inbentarioaz gain kasu zehatzak aurkeztuz.

Batzorde horretan ere hurrengo ikasturterako zein materiale erosi behar diren aztertu eta erabakiko da.

53. artikulua. Botika eta osasun tratamenduen aplikazioa:

2005eko azaroaren 29ko Gobernu Kontseiluak osasun arazo bereziak aurkezten dituen ikasleak tratatzeko programa bat aprobatu zuen. Besteak beste, hurrengo urratsak dituen protokolo bat eratzen da:

 

1.      Guraso/tutoreek, behin ezagutu ikasleak duen osasun arazoa, osagileak idatzitako zertifikatu bidez komunikatuko dio ikastetxeko zuzendaritzari. Zertifikatu horretan arazo konkretua agertuko da hala nola eskolako ordutegian eman behar den laguntza eta bere motak: ekintzak zein dosiak botikarik eman bahar bada.

 

2.      Ikastetxeko zuzendaritzak eskolako “prestatuta” dagoen langileriari aurkeztuko die arazoa eta haiek medikuak esandako tratamenduan lagundu ahal izango dute ala ez. Horretarako guraso/tutoreek idatzizko baimena emango dio bere burua eskeini duen pertsonari zeinetan lan horretan erantzukizun guztia kentzen dion.

 

3.      Ikastetxeko zuzendaritzak ezin ba du eskolako errekurtsoekin arazoa bideratu, Osasun Eskualdeko Zuzendaritzarekin jarriko da harremanetan eta honek erabakiko du zer egin kasu horretan osasun laguntza emateko. Erantzunik ezean 112 telefonora deituko da.

 

Dena den, eta orokorrean, edozein ikasle bati edozein botika eman ahal izateko, beti medikuaren preskripzioa eta dosia aurkeztu beharko da. Horrez gain idazkaritzan eskuragarri egongo den inprimaki bat sinatu beharko da zeinetan irakasleari medikazioa emateko baimena eta erantzukizun guztia kentzen zaion.

 

Baimen hau ikastetxeko langileria osoarentzat izango da botika bizitza mantentzeko erabili behar denean larrialdi batetan. Dena den betiere, medikuaren preskripzioa, zein eman behar diren baldintzak botika hori erabili behar izateko oso argi egon behar du idatzirik.

 

Botikaren bat ematerakoan, ezinbestekoa den kasuetan, pausu hauek jarraituko dira, bai ikasgelako

orduetan, bai jantoki orduetan.

 

●     Medikuaren agiria..

●      Ikaslearen izena.

●     Botikaren izena.

●     Tratamendua: Zenbatero, noiz arte eta zelan.

●     Gurasoak sinatutako agiria irakasleri baimena emateko

 

54. artikuloa. Irakasleen  gastuak.

Irakasleren batek bilera, mintegi edo ikastaroren batetara joan behar duenean, bere lanpostuak hala behartzen duelako edo eskolak eskatzen diolako, desplazamenduko kilometroak, kotxea erabili ezkero, edo garraioaren ordainketa kobratzeko aukera izango du. Bazkaltzen geratu beharra badu, bazkaria ere ordainduko zaio, beti ere eguneko menú normal baten prezioa.

 

Modu berean jokatuko da eskolak, irakasle bati formakuntzaren batera joateko eskatzen badio gero eskolan hori zabaltzeko konpromezua egno behar delarik. 

 

Arau hau ez da aplikatuko irakasleriak, bere kabuz, formakuntza eskatzen duenean edo beste edozein bileraren batera doanean. Kasu honetan, baimena jasotzekotan,  irakasle interesatuak bere kontura ordaindu beharko ditu gastuak.

 

55. Irakasleak ekintza osagarrietan.

 

LOEko  III. TITULOAN, II.KAPITULOKO 91.f artikuluak esaten du, irakasleek ikastetxeak programatutako jarduera osagarriak  sustatzea, antolatzea eta haietan parte hartzea dutela funtzioetariko bat, bai  ikastetxearen barruan, bai  kanpoan.

 

Eskolatik kanpo egunak pasatzen badira, gauak barne, egunetako konpentsazioa egongo da. Ikasturte hasierako ebazpenak horrela ebazten duen bezala.

 

CEIP LEGARDA HLHI ikastetxeak, Klaustro moduan eta OOGn onartutako akordioan honako konpentsazioa izango da ekintza konplementarioetan gaua tartean dagoenean:

 

a) Kanpoan emandako lehenengo gauagatik egun bat libre hartzea ikasleekin batera (bakarrik ostiralean bukatzen badute astelehenean ikasleak etorri beharko lirateke) eta kanpoan pasatzen diren beste gau hartu ahal izango ditu egun libre irakasleak, topea 3 egun direlarik. 4 gau pasatzen badira kanpoan laugarrena egun ez lektiboa hartu ahal izango dute irakasleek. Egun libre hauek hartzeko Zuzendaritzarekin adostuta izan beharko lirateke. Honen barruan modu honetan zehazten dira :

 

●     Gau 1 – egun 1, 2 gau – 2 egun, 3 gau – 3 egun, 4 gau (Barnetegiak) – 4 egun, baina laugarrena egun ez lektiboetatik hartuz (eskolan ikaslerik ez daudenean).

 

●     Irteera bukatzen duenaren ondorengo eguna lektiboa denean, aste berekoa, egun horretan ez dira eskolara etorriko ez irakasleak, ez ikasleak. Irakasleek libre hartuko dituzten beste egunak (kasu hori bada) Zuzendaritzarekin adostuko dute, kontutan izanik ezin izango dutela irakasle guztiek egun bera libre hartu antolamendu arazoengatik.

 

●     Irteera ostiralean bukatzen denean, ondorengo astelehenean, ikasleak eskolara etorriko dira eta irakasleek libre hartu beharko dituzten egun guztiak Zuzendaritzarekin adostuko dute, kontutan izanik, kasu honetan ere, ezin izango dutela irakasle guztiek egun bera libre hartu antolamendu arazoengatik.

 

●     Irakasle bat beste baten ordez doanean irteera batera, berak eukiko du egunak libratzeko eskubidea.

 

●     Klaustro osoak  hartzen du konpromisoa konpensaziorako libratzen diren egun hauek kubritzeko.

 

b) Bai Klaustroan eta OOGn adostutako akordio hau ikasturte bakoitzean errebisatuko da.

 

56. artikulua. Erlijio Hezkuntzaren aukera.

Familiek ikasle bat lehenengoz matrikulatzen dutenean ikastetxe batetan erlijio hezkuntzari buruzko aukera bat egiten dute. Aukera hau, kontrakorik esaten ezbada, ikaslea eskolan dagoen urte guztietan mantentzen da. Dena den, urtero,  matrikula garaia pasatu eta gero, eta ikasturtea bukatu baino lehen, familiek haien seme-alabentzako planifikatutako erlijio ikaskuntzen aldaketa eskatu ahal izango dute hurrengo ikasturterako.

Eskolatik, bigarren hiruhilabetean, zirkular bat bidaliko da eskaera hau egiteko epea noiz den zehazten. Aldaketa hauek eskolako eta Hezkuntza Saileko plangintzan eragina daukatenez, ezin izango dira egin epe honetatik kanpo. 

 

57. artikulua. Ikasle taldeen antolamendua

Maila oso bat antolatu behar denean, bai 2 urtetako gelak antolatzeko, zein beste edozein momentutan mailako antolamendua birplanteatu behar denean (mailako talde kopurua aldatzen delako edo eta beharrezkotzat jotzen denean arrazoi pedagogikoengatik) hurrengo urratsak  jarraituko dira:

●     2 urteko gelak antolatzeko: Ikasketa Burua, Aholkularia eta adin horretan lan egingo duten irakasleak bildurik eskolan adostutako erizpideen araberan antolatuko dute. Noizbait dauden erizpideak nahiko ezbadira, haiek hartuko dute erabakia.

●     Beste kasu guztietan ikasleekin egon den irakasle taldea, Aholkularia eta Ikasketa Burua bildurik, haien talde eta ikasleen ezagutza eta eskolako erizpideak kontutan izanik talde berriak eratuko dituzte.

●     Dena den, beste aldaketarik izan ez bada ikasle talde batetan, LH3ra pasatzen direnean talde guztiak nahastuko dira talde berriak sortuz

●     HH 2-3 amaitu eta gero nahasketarik egon ezbada, 4 urtera pasatzerakoan.

 

Antolamendu lan hauek Ekainean egingo dira, ikasturtea bukatu eta gero.

 

III. TITULUA. ERRENDIMENDU AKADEMIKOAREN EBALUAZIO OBJEKTIBOA

58. artikulua. Printzipio orokorrak

Euskal Eskola Publikoari buruzko Legearen 16. artikuluan ezarritakoa betetze aldera, eta ikasleek beren errendimendu akademikoa objektiboki ebaluatua izatera duten eskubidea bermatze aldera, titulu honetan ezarri den berme-sistema ezarriko da. Sistema horrek ondoko printzipio hauek ditu oinarri: publikotasuna, informazioa eta gardentasuna.

59. artikulua. Publikotasuna

1.      Ikasketaburuak bermatu beharko du ikasleek nahiz legezko haien ordezkariek Ikastetxeko Curriculum Proiektua eskuratzeko duten eskubidea. Bertan arlo edo irakasgai bakoitzaren helburuak, edukiak eta berorietan landuko diren oinarrizko gaitasunak agertu behar dira. Honez gain  ziklo bakoitzaren bukaeran lortuta egon behar diren gutxieneko helburuak eta promozio irizpideak zeintzu diren ere.

2.      Ikasketaburuak, halaber, bermatu beharko du irakasleek publiko egiten dituztela, batetik, arloak edo irakasgaiak gainditzeko eskatuko diren gutxieneko edukiak eta promozio irizpideak, ebaluazio-prozedura nahiz irizpide aplikagarriak eta, azkenik, berreskuratzeak egiteko nahiz laguntza eskaintzeko aurreikusi diren prozedurak. 

3.      Ikasketaburuak ziurtatuko du informazio hori guztia ikasle adingabeen gurasoei edota haien legezko ordezkariei heltzen zaiela.

60. artikulua. Ikasleentzako eta guraso-tutoreentzako informazioa

1.      Ikasketaburuak bermatu behar du irakasleen eta ikasleen gurasoen edota ikasleen legezko ordezkarien arteko komunikazioa bitarteko arin eta egonkorren bidez gauzatuko dela. Zaindu behar du, halaber, ikasleen gurasoek edota ikasleen legezko ordezkariek irakaskuntzako eta ikaskuntzako jarduerei nahiz eskola-errendimenduari buruzko informazio osoa eskuartean dutela.

2.      Tutorearen betebeharrak bazter utzi gabe, irakasleek ikasleei edo ikasleen legezko ordezkariei aurreko puntuan aipatutako alderdi orori buruz eskatzen duten informazio osoa emango diete. Ikasketaburuak bermatu behar du irakasle guztiek eginbehar hori betetzen dutela.

3.      Ikasketaburuak ziurtatu behar du ikasleen irakasle-tutoreak beren taldeko ikasleen gurasoekin hiruhilekoan behin bilduko direla, gutxienez ikasturtean. Hala ere, eta beharren arabera bilera gehiago ere egingo dira. Bermatu beharko du, halaber, ikasleen gurasoen heren batek baino gehiagok eskatzen dituen bilerak egiten direla. 

4.      Aurreko puntuetan aipatu diren prozeduren bitartez igor daitekeen informazioaz gain, tutoreek ikasleen gurasoei edo legezko ordezkariei aipatu bileretan hitzartutako informazioa idatziz jakinaraziko diete, Urteko Ikastetxeko Planean ebaluazio-bilerak egiteko ezarri den gutxieneko aldizkakotasunez. Gainera, hartu behar diren neurriak hartuko dira informazioa jaso behar dutenek jasotzen dutela ziurtatzeko.

5.      Modu berean, ikasturteko azken ebaluazio-bileretan lantzen den informazioa igorriko du. Gutxienez, alderdi hauei buruzko informazioa emango da:

o     Etapako eta arloetako helburu nagusien betetze-maila.

o     Etapako edo irakasgaietako edukien barneratze-maila.

o     Nota partzialak edo ikaskuntzaren balorazioak.

o     Hezkuntza-neurri osagarrien aplikazioa, beharrezkoa izanez gero.

o     Tutoreak, irakasle taldearekin laguntzaz, hartutako eta idatzitako promozionatzeko ala maila berean geratzeren erabakia.

Txosten horiek, ikastetxean jasoko dira eta hurrengo zikloko edo kurtsoko irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesua orientatuko dute, irakasleek ikasgelako programazioak abiapuntu horretatik egokitu beharko dituztelarik. Honekin batera Hizkuntza Indartzeko Banakako Planak (HIBP), osotzeko ikasturte  amaieratan tutoreek txostenak beteko dituzte hurrengo ikasturtean ere hori abiapuntu bezala izateko.

61. artikulua. Zuzendutako lanak, probak eta ariketak berrikustea

1.      Ikasleek eta, hala egokituz gero, gurasoek edota legezko ordezkariek ikasleen errendimenduaren ebaluazioan eragina izango duten lan, proba eta ariketa guztiak ikusteko aukera izango dute. Behin ariketa guztiak zuzenduta eta nota jarrita, aipatu dokumentuen kopia edukitzeko eskubidea izango dute horrela eskatuz gero. Azterketa edo froga originalak ez dira eskolatik aterako etxeetara eramateko.

2.      Ikasketaburuak ezarriko du kopiak eskatzeko orriek bete behar duten prozedura. Horretarako kontuan hartuko da ahozko eskabideek ahozko erantzuna jasoko dutela eta, aitzitik, idatzizko eskabideek idatzizko erantzuna.

3.      Zuzenketa amaitutzat jotzeko ez da nahikoa izango kalifikazio kualitatiboa edo kuantitatiboa azaltzea; horrez gain, egindako akatsak edo hutsegiteak edo kalifikazioaren azalpen arrazoitua adieraziko da.

 

62. artikulua. Ariketa zehatzei jarritako kalifikazioen aurrean erreklamazioak egitea.

Ikasleek edo legezko beren ordezkariek, kalifikazioak jaso eta bi eskola-egun igaro aurretik, ahoz aurkez ditzakete alegazioak eta egindako lanak edo probak berraztertzeko eskatu ere.  Alegazioak edo eskabideak irakasleari aurkeztuko zaizkio. Irakasleak, egoki baderitzo, Batzorde Pedagogikoari aholkua eska diezaioke auzia ebazteko.  Horretarako, kontuan izango curriculum ofizialaz eta IIPz gain, didaktika-departamentuen programazioak, ikasgelako programazioak eta argitara eman diren kalifikazio-irizpideak lotesleak direla.

 

63. artikulua. Ebaluazio partzialen aurrean erreklamazioak egitea

1.       Ikasleek, ahoz zein idatziz, zuzenean edo irakasle tutorearen bitartez, irakaslearen aurrean ebaluazio-aldi bakoitzari dagozkion erreklamazioak egin ditzakete. Dagokion irakasleak erreklamazioei guztiei erantzun beharko die, idatziz egindakoei idatziz, eta ahoz egindakoei ahoz. Horretarako, aurreko artikuluaren azken paragrafoan zehaztutakoa hartu beharko du kontuan. Aurreko artikuluan bezala epea bi egunetakoa izango da.

2.       Erreklamazioa ezesten den kasuetan, ikasleek, ahoz zein idatziz, zuzenean edo irakasle tutorearen bitartez, Batzorde Pedagogikoa esku-hartzea eska dezakete. Honek, proposatutako azterketa programazioarekin bat ote datorren egiaztatuko du, baita departamentuan erabakitako irizpideak zuzen ezarri ote diren ere, eta erreklamazioa egin duen ikasleari, ahoz edo idatziz –erreklamazioa egin den modu berean– erantzungo dio.

3.       Ebaluazio partziala gauza arrunta denez, ezin izango da kalifikazioaren aurkako erreklamaziorik egin, nahiz eta irakasleak kalifikazioari eutsi departamentuaren irizpidearen aurka. Hala ere, irizpide hori kontuan hartuko da azken ebaluazioaren aurkako erreklamaziorik eginez gero erabakia hartzeko.

64. artikulua. Kalifikazioak justifikatzen dituzten agiriak gordetzea.

1.  Ikasturteko edozein unetan probak, lanak eta ariketak aztertu ahal izateko, irakasleek ikastetxean izango dituzte agiri guztiak, eskola-garai osoan eta, gutxienez, ikasturteko azken ebaluazioa egin ondoren erreklamazioak egiteko dagoen epea amaitu eta hiru hilabete bitartean.

2.      Epe hori amaitu ondoren, agiriak suntsituko dira edo ikasleei eman, beti ere erreklamazio baten ondoren erabakia hartzeko beharrezkoak ez badira. Ondorio horietarako, kontuan hartu beharko dira bai erreklamazioan aipatu diren ariketak, baita ikasleak edo erreklamatzaileak aldarrikatzen duen kalifikazio bera izan duten ikasleen ariketak ere.

3.      Edonola ere, erreklamazio bati buruzko erabakia hartzeko kontuan hartu beharreko ariketak edo agiriak gorde egin beharko dira, horiei buruzko erabaki administratiborik edo ekintza judizialik egin daitekeen kasuetan. Denbora hori bi urtetakoa da.

65. artikulua. Azken kalifikazioei buruzko erreklamazioa

1.      Ikasleen guraso/tutoreek 48 orduko epea izango dute erreklamazioak egiteko, kalifikazioak formalki eman diren unetik zenbatzen hasita. Erreklamazioa egiteko, ikasketaburuari zuzendutako idatzi bat aurkeztu beharko dute idazkaritzan.  Idatzi horretan, guraso/tutoreak ondoko hauek zehaztu behar ditu argi eta garbi: irakasleak ikasleari jarri dion eta bere iritziz zuzena ez den kalifikazioa; zilegi litzatekeen kalifikazioa; eta erreklamazioa egiteko dituen arrazoiak. Halaber, erantsi ahal izango ditu ariketa zehatzen edo ebaluazio partzialen kalifikazioen aurrean egin ziren eta bere garaian aldeko ebazpena izan ez zuten alegazioak edo erreklamazioak, betiere, ariketa zehatz edo ebaluazio partzial horiek azken ebaluazioko emaitzaren gain eragina izan badute.

2.      Ikasketaburuak Batzorde Pedagogikoari aurkeztuko dio erreklamazioa. Honek erreklamazioa aztertuko du. Hartara, proba proposatuak ikasgaiaren programazio onartuarekin bat datozen erabakiko du, baita ebaluazio-irizpide hitzartuak zuzen aplikatu diren ere.  Batzorde Pedagogikoak erabakiko du irakasleak jarritako kalifikazioarekin ados dagoen ala ez. Erabaki hori hartzeko, kontuan hartu beharko ditu ebaluazio partzialetan egindako erreklamazioei buruz igorri diren txostenak. Kontuan izango du ere erreklamatzailearen antzerako egoeran dauden ikasleei irakasleak zer kalifikazio jarri dien.

3.      Ikasleak eskoletan ahoz emandako iritziak besterik ez badira hartu nota jartzeko, kalifikazio negatibo hori ezin izango da bere horretan utzi, salbu eta ikasleak eskoletan ahoz emandako iritziei buruz nahikoa informazio bildu bada.

4.      Batzorde Pedagogikoak bi eguneko epean hartu beharko du erabakia, erreklamazioa idatziz egiten den egunetik zenbatzen hasita.

66. artikulua. Batzorde Pedagogikoak hartutako erabakiaren ondorioak

1.      Batzorde Pedagogikoak bere erabakiaren berri emango dio ikasketaburuari. Azken horrek interesdunari helaraziko dio didaktika-departamentuaren erabakia.

2.      Ikaslearen erreklamazioa balioesten bada, ikasketaburuak haren berri emango dio zuzendariari. Zuzendariak, horrenbestez, agiri akademikoan dagokion zuzenketa egingo du.

3.  Erreklamazioa onartu ez eta ikaslea, oraindik ere, erabakiarekin konforme ez badago, erreklamazio-idatzia jarri dezake zuzendariaren aurrean. Zuzendariak, kasu horretan, Hezkuntza-administrazioari helaraziko dio ikaslearen erreklamazioa, eta Hezkuntza-administrazioak erabaki bat hartu beharko du

67. artikulua. Ikasleei buruko dokumentazioaren antolamendua.

1.  Ikasle bakoitzari buruzko dokumentazioa Idazkaritzan egongo da, Ikasleen karpetetan. Kontsultaren bat egin behar ezkero karpeta bere lekura bueltatu behar da beti eta ordenean kokatu.

 

2.  Beharrizan Bereziak dituzten ikasleek Kontsultorearen bulegoan dute aparteko beste  karpeta bat irekita.

 

3.  Familien egoerari buruzko epaitegietatik datorren dokumentazioa bikoiztuta egongo da. Kopia bat zuzendaritzan kokatuko da eta beste bat ikaslearen karpetan.

 

4.  Ikasturteko dokumentazioa betetzeko, kurtso amaieran Ikasketa Buruak Batzorde Pedagogikaren bitartez zabalduko du informazioa Hezkuntza Sailak ikasturte horretarako ematen dituen argibideen araberan.

 

Ikasle bakoitzaren karpetan egon behar diren dokumentuak Legardan:

 

1.  Matrikula orria. (Ikaslearen fitxa pertsonala)

2.  Haur Hezkuntzan eskolatzearen laburpena.

3.  Ebaluapen txostenak:

1.  Haur Hezkuntza 2 urte: Bat urtero (ekaina).

2.  Haur Hezkuntza 2. zikloa: Azken ebaluazio txostenaren kopia.

3.  Haur Hezkuntza etapa  bukaerako ebaluazio txostena.

4.  Lehen  Hezkuntza: ikasturte bakoitzeko azken ebaluazio txostenaren kopia.

 

4.  Besteek: PTE eta ALEek egindako  ikasturte bukaerako txostenak, informe medikoak,.

 

5.  Web/Argazkiak... orrien baimenak.

 

6.  Aholkulariak eta Berritzeguneko arduradunak behaketa egiteko eskarien erregistroa zeinetan agertu behar den nork eskatzen duen eta data.

 

Aholkulariak eta Berritzeguneko arduradunak behaketak egiteko gurasoen baimenaren fotokopia.[1] EEPLk ezarri ditu OOG eta 2. paragrafoan aipatu diren partaidetza-organoak.  EEPLk ez du zuzenean agintzen gurasoen elkarteak 3. paragrafoan jaso behar direnik. Nolanahi ere, 3. paragrafoan guraso-elkarteak jasotzea legezko beste agindu batzuk betetzeko modurik onena da –elkarteak osatzeko eskubidea bermatzea agintzen duen eskubideei eta betebeharrei buruzko dekretua betetzeko, adibidez– .

[2] Testuan hala zehazten ez bada ere, argi dago elkarte horien muga jarduera akademikoaren azpiegiturak eta garapen arruntak ezartzen dituztela.

[3] Administrazioko eta zerbitzuko langiletzat hartuko dira ikastetxean lanean diharduten, Hezkuntza-administrazioak izendatu edo kontratatu dituen eta klaustroko kide ez diren pertsonak.

[4] Administrazio Jardunbidearen Legeko arauak beteko dira.

[5] Ohiko bileretarako epe laburragoa ezar daiteke. Nolanahi ere, astebeteko epea aplikatu izan da betidanik. Gainera, osagarritzat har genitzakeen Ministerioko legeek astebeteko epea ezartzen dute oro har. Herri administrazioen araubide juridikoari eta administrazio-prozedura erkideari buruzko legean, 48 orduko epe minimoa ezarri da ezohiko deialdietarako. Hartara, ohiz kanpoko deialdien kasuan, ezin izango litzateke astebeteko epea murriztu.

[6] EEPLk ez du erakunde horrek egin behar duen bilera kopuru minimorik ezarri. Nolanahi ere, zenbait erabaki hartzeko beharra ezarri dio. Eta erabaki horiek hartzeko, nahitaez bildu beharko da urtean hainbatetan. OOG, nolanahi ere, sor litezkeen batzordeen esku utz dezake eginbehar hori, batez ere, behin eta berriz errepikatzen diren auziak landu behar badira –bizikidetzako arazoak, kasu–.  Bilera bat ezarri da hiruhilekoko, orientazio moduan. Halaxe egin da, batetik, klaustroek ohitura hori hartua dutelako eta, bestetik, Hezkuntza Ministerioak Lehen eta Bigarren Hezkuntzako bere ikastetxeetarako ezarri dituen Dekretu Organikoetan hala agindu delako. EEPLk, nolanahi ere, urtean nahitaezko bilera bakarra egiteko aukera ematen du. Bilera horretan, ikastaroaren planeamendua eta aurreko ikasturteko txostena onetsi behar lirateke. Zuzendariak, bere aldetik, behar beste bileretarako deia egiteko eskumena du aipatu berri ditugun bi agiriak onetsi arte. Zuzendariak bere ekimenari, agindu gorenari edo OOGko kideen ehuneko jakin baten eskariei jarraiki egin dezake mintzagai ditugun bileretarako deia. 

[7] Gehiengo soila: Erabakiak hartzeko boto gehien biltzen dituen aukera onartzen da bozketa batetan beste batzuen artean.

[8] Erabakirik garrantzitsuenak hartzeko proposamen soila da.  Puntu hau jaso ez bada, gehiengo soilez onetsiko da.

[9] EEPLn ezarritako araua da.

[10] Gutxieneko kideak litzateke horiek.  Esan gabe doa ikasleek ordezkariak izango dituztela Bigarren Hezkuntzatik aurrera.  Lehen Hezkuntzan, beraz, ikasleen gurasoek bi ordezkari izango dituzte.  Udaleko ordezkaria sartzea ez da derrigorrezkoa, ez baitzaio esleitu ordezkaritza-ehuneko zehatzik. Nolanahi ere, mintzagai dugun batzordean parte har dezake.

[11] 160/1994 Dekretuan eta Eskubideen nahiz betebeharren egungo Dekretuan Bizikidetza Batzordea eratzea aurreikusi zen, boluntario moduan. EEPLk ez du berariaz derrigortzen proportzioa mantentzera. Nolanahi ere, Lege horren ildoari so, zentzuzko dirudi.

[12] 82/1986 Dekretuan aurreikusi zen batzordea dugu. Dekretu hori taldeko aginte-organoak arautzen lehena izan zen.  EEPLn eta geroko dekretuetan Ekonomia Batzordea aipatu ere ez da egiten. Nolanahi ere, hura mantentzea aukerarik egokiena dela ematen du.  Ekonomia Batzordearen hasierako araubideak IV. eranskinean jaso dira.

[13] Gurasoen, ikasleen eta irakasleen kopuruak proportzionalak izan behar dira. Hartara, esan genezake, batzorde iraunkorrarentzat legeak zehaztu duena analogiaz aplikatuko zaiela batzorde bereziei.

[14] EEPLk ez du erakunde horrek egin behar duen bilera kopuru minimorik ezarri. Bilera bat ezarri da hiruhilekoko, orientazio moduan. Halaxe egin da, batetik, klaustroek ohitura hori hartua dutelako eta, bestetik, Hezkuntza Ministerioak Lehen eta Bigarren Hezkuntzako bere ikastetxeetarako ezarri dituen Dekretu Organikoetan hala agindu delako. EEPLk, nolanahi ere, urtean nahitaezko bilera bakarra egiteko aukera ematen du. Bilera horretan, ikastaroaren planeamendua eta aurreko ikasturteko txostena onetsi behar lirateke. Zuzendariak, bere aldetik, behar beste bileretarako deia egiteko eskumena du aipatu berri ditugun bi agiriak onetsi arte. Zuzendariak bere ekimenari, agindu gorenari edo klaustroko kideen ehuneko jakin baten eskariei jarraiki egin dezake mintzagai ditugun bileretarako deia. 

[15] Ohiko bileretarako epe laburragoa ezar daiteke. Nolanahi ere osagarritzat har genitzakeen Ministerioko legeek astebeteko epea ezartzen dute oro har. Herri administrazioen araubide juridikoari eta administrazio-prozedura erkideari buruzko legean, 48 orduko epe minimoa ezarri da ezohiko deialdietarako. Hartara, ohiz kanpoko deialdien kasuan, ezin izango litzateke astebeteko epea murriztu.

[16] Legez, zuzendaritza taldea eragile hauekin osa daiteke: koordinatzaileekin, premia arduradunekin, kalitate-arduradunekin, EGA/AKA arduradunekin, eta abar. 

[17] EEPLn ezarri da zuzendaritza taldea nola osatu behar den. Nolanahi ere, zuzendaritza taldeko zenbait eskumen irakasleren baten esku utz daitezke. Irakasle horrek, hartara, zuzendaritza taldeko bileretara joango da.

[18] Ikastetxeetan egon ohi direnak dira. Irakaskuntzako taldeak, oro har, eta tutoreak EEPLn aurreikusirik daude.  Koordinazio Pedagogikorako Batzordea beste arau batzuetan ageri dira.

[19] Ikasturteko antolamenduari buruzko ebazpena oinarri hartuko da tutoretzak arautzeko.

[20] EEPLk sortutako organoa da.


ROF

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO DEL CEIP LEGARDA

INTRODUCCIÓN

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) es un documento propio de los centros públicos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya obligatoriedad viene impuesta por el artículo 29 de la Ley de la Escuela Pública Vasca.

Este mismo artículo determina el contenido mínimo del ROF, que será:

o     La definición de la estructura organizativa del centro y de su funcionamiento.

o     Las normas que garanticen la convivencia y el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa y el uso adecuado de las dependencias e instalaciones, las cuales deberán tener un carácter democrático de modo que el respeto a los derechos y el cumplimiento de los deberes sea el compromiso de todos los miembros de la comunidad escolar.

o     El régimen de reclamaciones de las evaluaciones.

Como características de este documento pueden señalarse las siguientes:

o     Salvo en el capítulo de normas específicas del centro, se limita al contenido obligatorio. En cada uno de sus tres Títulos incluye exactamente, en el mismo orden en que aparecen enumerados en la Ley, los tres aspectos indicados en el punto 1º. La razón de esta limitación es clara: El ROF constituye dentro del centro una norma relativamente rígida, que normalmente requerirá, para su modificación, la constitución de comisiones y la aprobación del OMR. Todo lo que sea incluir elementos no obligatorios va a hacer menos ágiles los cambios que resulten necesarios, unas veces para adaptarse a las circunstancias y otras para recoger las modificaciones de la normativa. Dado que el propio Decreto reconoce como deber de los alumnos y alumnas respetar las normas escolares, entre las que se incluyen todas las aprobadas por los órganos de gobierno del centro en el ámbito de sus competencias, parece más útil que el ROF establezca sólo el marco indispensable. Por

o     Al indicar, en el Título I, las competencias o funciones de los distintos órganos de gobierno, coordinación didáctica o participación, se remite, en general, a las disposiciones legales correspondientes, sin incluirlas literalmente en el texto. La razón también es evidente: dado que muchas funciones se van especificando en la normativa del propio Departamento de Educación, su inclusión textual obligaría a cambios casi cada curso.

o     Exactamente, lo mismo cabe decir sobre la remisión que se hace al Decreto 201/2008 en el Título II en lo que se refiere a las disposiciones que regulan la convivencia. Dejando siempre a salvo la capacidad del centro para tipificar como objeto de corrección nuevas conductas que cumplan los criterios establecidos en el propio Decreto, parece suficiente con remitirse a los textos legales, recogidos en los Anexos correspondientes.

o     Tampoco hay normas concretas sobre el transporte y comedor referidas al comportamiento de los usuarios. Dado que se incluyen dentro del ámbito del Decreto 201/2008, en los comportamientos en las actividades escolares y las extraescolares, en el comedor, durante el transporte escolar e incluso fuera del centro, con tal que tengan relación con él, son aplicables, en lo que se refieren a los alumnos y alumnas, las normas generales de convivencia.

o     Igualmente, hay que señalar que el reglamento de organización y funcionamiento no entra en los derechos y deberes del profesorado, del resto del personal del centro o de los padres. En el caso del profesorado y del personal no docente la razón es clara: los derechos y deberes son parte esencial del Estatuto de los Funcionarios y están regulados por Ley. Se recogen en Anexos  adicionales, puesto que las conductas de incumplimiento de sus deberes son falta, al menos leve, en todos los casos y la falta de respeto de los derechos por parte del alumnado son conducta que debe ser corregida.

o     Entrando ya en los distintos Títulos, en el primero, se definen sucesivamente los órganos de gobierno, de coordinación didáctica y de participación. En notas a pie de página se explica cuáles son obligatorios para todos los centros por imperativo de la Ley de la Escuela Pública Vasca, cuáles, a pesar de ser facultativos están reconocidos por la Administración Educativa en distintas normas, siempre que cumplan las condiciones exigidas, a efectos económicos, administrativos o de concesión de horario, y por último se señala la posibilidad de establecer cualquier otro, con plena eficacia dentro del centro pero sin los reconocimientos señalados a los anteriores.

o     En lo que se refiere al Título II, ya se ha señalado la renuncia a establecer normas de convivencia muy concretas dentro del ROF. Se establece el respeto a los derechos y el cumplimiento de los deberes como base de la convivencia de acuerdo totalmente con el espíritu y la filosofía de la Ley de la Escuela Pública Vasca y del Decreto de Derechos y Deberes. Se incluyen en este título las garantías de los derechos fundamentales de los alumnos, como exige el Decreto 201/2008, pero de un modo general. Aún así se incluyen algunas normas específicas del centro, aquellas que parecen tener una mayor estabilidad. Está dentro de las competencias de los órganos de gobierno del centro hacer esas concreciones mediante acuerdos del OMR o del equipo directivo.

o     El Título III recoge el modelo propuesto para las reclamaciones,  y en el que se garantiza lo que el Decreto 201/2008 dispone sobre publicidad de objetivos y criterios de evaluación y sobre acceso a exámenes corregidos a lo largo de todo el curso, como condiciones imprescindibles para poder reclamar por una parte, y la articulación de un procedimiento escrito con un plazo de al menos 24 horas a partir de la entrega de las calificaciones finales y una revisión en caso de disconformidad por parte del centro.

 

 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. Denominación, enseñanzas y carácter del CEIP LEGARDA

1.      El CEIP LEGARDA es un centro docente público que imparte enseñanzas de educación infantil y primaria, de acuerdo, cada curso académico, con la planificación realizada por su titular que es el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

2.      De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley de la Escuela Pública Vasca el CEIP LEGARDA se define como plural, bilingüe, democrático, al servicio de la sociedad vasca, enraizado social y culturalmente en su entorno, participativo, compensador de las desigualdades e integrador de la diversidad.

3.      EL CEIP LEGARDA asume como fines propios los que establece el artículo 3.2 de la Ley de la Escuela Pública Vasca. Todos sus órganos de gobierno, de participación y de coordinación didáctica así como todo el profesorado y personal no docente del mismo ordenarán su actividad a la consecución de dichos fines.

4.      El CEIP LEGARDA asume el ejercicio responsable de los propios derechos y el respeto a los derechos de todos los demás  como base de la convivencia en el centro.

TÍTULO I. DEFINICIÓN ORGANIZATIVA DEL CEIP LEGARDA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2. Órganos de gobierno

1.      El CEIP LEGARDA dispondrá de los Órganos de gobierno colegiados y unipersonales previstos con carácter general por la Ley de la Escuela Pública Vasca, con las competencias y atribuciones establecidas en la misma.

a)      Colegiados: OMR, claustro de profesores y profesoras y equipo directivo.

b)      Unipersonales: director o directora, jefe o jefa de estudios, y secretario o secretaria.

2.      De acuerdo con el número de alumnos y alumnas que tenga cada curso académico y con lo que cada año se disponga en la Resolución de Organización del curso correspondiente, el CEIP LEGARDA podrá tener además otros órganos unipersonales, con las competencias y funciones que en dicha Resolución se señalen y las que en ellos deleguen los órganos señalados en el apartado anterior.

Artículo 3. Participación de la comunidad educativa[1]

1.      La participación de padres y madres de alumnos y alumnas, del profesorado, del personal de administración y servicios y Ayuntamiento en el gobierno del CEIP LEGARDA se efectuará a través del OMR.

2.      Serán además órganos específicos de participación en la actividad del CEIP LEGARDA, de acuerdo con lo que dispone la Ley de la Escuela Pública Vasca, la asamblea de padres y madres y el Observatorio de la Convivencia

3.      El CEIP LEGARDA constituirá el domicilio de las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas del centro, les proporcionará locales para su actividad asociativa y favorecerá la participación de las mismas en la vida del centro, fomentando las actividades educativas, culturales y deportivas.[2]

Artículo 4. Órganos de coordinación didáctica

Serán órganos de coordinación didáctica del CEIP LEGARDA bajo la dirección del claustro y la comisión de coordinación pedagógica, las tutorías y los distintos equipos docentes, de grupo, nivel, ciclo y etapa.

Artículo 5. Principios de actuación de los órganos de gobierno, participación y coordinación didáctica

1.      Los órganos de gobierno, de participación y de coordinación didáctica del centro velarán por que las actividades de éste se desarrollen de acuerdo con los principios y valores recogidos en la Ley de la Escuela Pública Vasca, por la efectiva realización de los fines de la educación establecidos en la misma Ley y en el resto de las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza.

2.      Además, los órganos de gobierno, de participación y de coordinación didáctica garantizarán, cada uno en su propio ámbito de competencias, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y madres de alumnos y alumnas y personal de administración y servicios, y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes.

3.      Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación.

CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

SECCIÓN I. EL OMR DEL CEIP LEGARDA

Artículo 6. Carácter y composición del OMR del CEIP LEGARDA

1.      El OMR del CEIP LEGARDA es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa en el Gobierno del centro. Adoptará la denominación de OMR

2.      Competencias del OMR.

El OMR del CEIP LEGARDA tiene las atribuciones que le reconoce el artículo 31 de la LEPV. A saber:

a)      Aprobar el proyecto educativo del centro, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión, velar por su cumplimiento y realizar su evaluación conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3.

 

b)      Aprobar el plan anual del centro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35.2.a).

 

c)      Aprobar el programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias y el programa anual de gestión, asumiendo su seguimiento y evaluación periódica.

 

d)      Aprobar la memoria anual del centro.

 

e)      Participar en el proceso de selección del director o directora del centro. Previo acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de sus miembros, proponer la revocación del nombramiento de la directora o director, en caso de incumplimiento grave de las funciones inherentes a su cargo.

 

f)       Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en la normativa vigente.

 

g)      Conocer y en su caso revisar las medidas correctoras en materia de convivencia en los centros escolares, de acuerdo con las normas que regulen los derechos y deberes del alumnado.

 

h)      Establecer las relaciones de colaboración con otros centros con fines culturales y educativos.

 

i)       Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su conservación.

 

j)       Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes.

 

k)      Cualquier otra competencia que le sea atribuida por esta ley o por otras normas, o en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

 

 

3. El OMR de CEIP LEGARDA estará compuesto por los siguientes miembros: (LEPV 32.2)

a)      El director o directora, que ostentará la presidencia.

b)      El jefe o jefa de estudios.

c)      12 profesores o profesoras, por elección del claustro.

d)      Un o una representante del personal de atención educativa.

e)      18 representantes de padres y madres de alumnos y alumnas

f)       Un o una representante del personal de administración y servicios.[3]

g)      Un o una representante del Ayuntamiento.

h)      El secretario o secretaria del centro que actuará como secretario del OMR, con voz, pero sin voto.

Artículo 7. Elección y renovación del OMR

1.La renovación de los miembros del OMR se desarrollará por mitades cada dos años de forma alternativa de acuerdo con lo establecido en el Decreto que las regula y las respectivas convocatorias que se publiquen por el Departamento de Educación Universidades e Investigación.

2. Al realizar la renovación de la mitad del OMR el profesorado que termina no será candidato para las elecciones.

Artículo 8. Sustitución del presidente y secretario [4]

1.      En caso de ausencia del director o directora el centro será presidido por el jefe o jefa de estudios o, en su caso, el más antiguo entre los profesores o profesoras miembros del OMR del centro.

2.      El secretario o secretaria será sustituido por el menos antiguo entre los profesores o profesoras miembros del OMR del centro, que conservará su derecho a voto.

Artículo 9. Régimen de funcionamiento del OMR[5]

1.      Las reuniones del OMR se celebrarán en el día y horario previamente acordado. En las reuniones ordinarias, el director o directora enviará a los miembros del OMR la convocatoria conteniendo el orden del día de la reunión y la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación, de forma que éstos puedan recibirla con una antelación de una semana y nunca menos de 48 horas.

2.      Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 48 horas, cuando la naturaleza o la urgencia de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

3.      El OMR se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre[6] y siempre que lo convoque el director o directora o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del OMR será obligatoria para todos sus miembros.

4.      El OMR adoptará los acuerdos por mayoría simple[7] salvo en los casos siguientes:

a)      Aprobación del proyecto educativo, del plan anual y del ROF y sus modificaciones, que se realizará por mayoría absoluta. [8]

b)      Propuesta de revocación del nombramiento del director o directora que necesitará una mayoría de dos tercios. [9]

5.      La duración máxima de las sesiones será de dos horas, salvo acuerdo en contrario en la propia sesión debido al interés y urgencia del tema a tratar.

6.      En lo no previsto en este Reglamento ni en la legislación educativa el funcionamiento del OMR se atendrá a lo establecido en el capítulo 2 del Título II de la ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 10. Comisiones del OMR

1.      El OMR constituirá una comisión permanente para el ejercicio de las funciones que se señalan en el artículo 36.3 de la LEPV, y para cualquiera otra que el pleno delegue en ella. Estará constituida por el director o directora,  el jefe o jefa de estudios, el secretario o secretaria, un profesor o profesora, tres padres o madres de alumnos o alumnas y un representante del Ayuntamiento.[10]

2.      Compuesta por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora y tres padres o madres,  se constituirá una comisión de convivencia para el ejercicio de las funciones relacionadas con el mantenimiento del clima de convivencia en el centro y el conocimiento, aplicación y revisión de las posibles medidas correctoras de las conductas contrarias y gravemente perjudiciales a la convivencia. [11]

3.      Igualmente se constituirá una comisión económica que estará constituida por el director o directora, el secretario o secretaria, dos profesores o profesoras y dos  padres o madres de alumnos o alumnas, que informará al OMR de las cuestiones de índole económica que se le encomienden.[12]

4.      Comisión de Comedor y Transporte: Estará compuesta por el director o directora, la secretaria o secretario del centro, dos profesores o profesoras, un o una representante de administración y servicios y tres padres o madres. A sus reuniones asistirá la responsable del comedor y una cocinera o cocinero (en caso de que no sea representante directo). Se reunirán cuando menos una vez al trimestre para revisar la composición de los menús. Así mismo tratarán de las cuestiones organizativas del comedor y transporte cuando sea necesario.

5.      Comisión de obras, salud y seguridad: Sus reuniones incluirán al director o directora, dos padres o madres, dos profesores o profesoras, la representante de atención educativa y el representante del ayuntamiento. Este grupo de trabajo se responsabilizará de el seguimiento del estado de las instalaciones del centro y de las obras que en él se realicen..

6.      Comisión de extraescolares. Estará integrada por el director o directora, tres madres o padres y dos profesoras o profesores. En este grupo se tratará de dar salida a los problemas que puedan ir surgiendo en las actividades extraescolares.

7.      Comisión de Libros de Texto: Compuesta el director o directora, el secretario o secretaria, tres padres o madres y dos profesores o profesoras. Se responsabilizará de realizar el seguimiento del programa de gestion solidaria de libros de texto y la resolución de los problemas que se presenten.

8.      Comisión de Legarda Eguna. Constituida por el director o directora, dos padres o madres y una profesora o profesor. Esta comisión asumirá la organización del Legarda Eguna y  estará abierta a la participación de cuantos deseen colaborar en Legarda Eguna.

9.  Comisión Tecnológica. Constituida por el director o directora, dos padres o madres    y una profesora o profesor

El OMR podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en la forma y con las competencias que en el acuerdo de creación les delegue. Todas las comisiones que se creen, incluidas las especificadas en los apartados anteriores de este artículo podrán realizar estudios, informes y propuestas sobre los temas de su competencia. Para  tomar decisiones, salvo en los casos expresamente previstos en la normativa en relación con los temas señalados en los apartados 1 y 2 de este artículo en cumplimiento de la normativa vigente, será necesaria la delegación expresa y una composición proporcional a la composición del OMR de la forma señalada para la permanente y la de convivencia, siendo delegables todas las decisiones que sólo exijan mayoría simple.[13]

SECCIÓN II. EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS

Artículo 11. Carácter y composición del claustro de profesores y profesoras

1.      El claustro, además de ser uno de los órganos decisorios del CEIP LEGARDA, es el órgano propio de participación de los profesores y el órgano superior de coordinación didáctica en el centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos del mismo.

2.      El claustro será presidido por el director o directora y estará integrado por la totalidad de los profesores y profesoras que presten servicios en el centro. Su secretario o secretaria será quien lo sea del CEIP LEGARDA.

3.      En caso de ausencia del director o directora el claustro será presidido por el jefe o jefa de estudios y, en caso de ausencia de ambos, por el más antiguo entre los profesores o profesoras. El secretario o secretaria será sustituido por el menos antiguo entre los profesores o profesoras.

Artículo 12. Régimen de funcionamiento del claustro

1.      El claustro se reunirá una vez al trimestre por lo menos y también siempre que lo convoque el director o directora o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva, además, una sesión del claustro al principio del curso y otra al final del mismo. [14]

2.      La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria para todos sus miembros. A estas reuniones no podrán asistir los alumnos de prácticas.

3.      La convocatoria de las sesiones ordinarias se realizará con una antelación mínima de una semana. Con carácter excepcional, cuando la naturaleza o urgencia de las cuestiones a tratar lo exija, se podrán convocar sesiones extraordinarias con una antelación mínima de 48 horas. [15]

4.      En lo no previsto en este reglamento ni en la legislación educativa el funcionamiento del Claustro se atendrá a lo establecido por el capítulo 2 del Título II de la Ley del Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 13. Competencias del claustro

Al Claustro de Profesores y profesoras le corresponde el ejercicio de las funciones que señala el artículo 35 de la LEPV y el resto de las disposiciones vigentes:

a)      Elaborar y aprobar el proyecto curricular del centro y el programa de actividades docentes, previo informe del órgano máximo de representación, que se pronunciará sobre la adecuación de aquéllos a las directrices contenidas en el proyecto educativo del centro.

b)      Informar sobre el cumplimiento del programa de actividades docentes al órgano máximo de representación, para la elaboración por parte de éste de la memoria anual.

c)      Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los alumnos.

d)      Planificar y dirigir las funciones de orientación y tutoría del alumnado.

e)      Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica a desarrollar en el centro.

f)       Aprobar las normas de funcionamiento del centro.

g)      Informar el programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias en lo referente a la formación del profesorado, elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 y antes de su aprobación por el órgano máximo de representación.

h)      Otras funciones determinadas reglamentariamente.

 

SECCIÓN III. EQUIPO DIRECTIVO

Artículo 14. El equipo directivo

1.      Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo del CEIP LEGARDA y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.

2.      El equipo directivo tendrá las funciones que le encomienda el artículo 36 de la LEPV:

a.       Asistir al Director en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del centro, así como en las decisiones que tengan mayor trascendencia en lo referente a su funcionamiento.

b.      Elaborar el proyecto de gestión, el programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias; y el programa anual de gestión, para la aprobación de todos estos por el órgano máximo de representación.

c.       Coordinar y supervisar la ejecución de los programas mencionados en el apartado anterior, e informar sobre su cumplimiento al órgano máximo de representación, al efecto de que éste apruebe la memoria anual.

d.      Elaborar el borrador de memoria anual, para su discusión por parte del órgano máximo de representación.

e.       Proponer al órgano máximo de representación el establecimiento de relaciones de colaboración con otros centros de la Escuela Pública Vasca, así como formular propuestas para que dicho órgano las eleve, si las considera oportunas, a la Administración educativa, en orden a la suscripción de convenios con otras instituciones, con fines culturales y educativos.

f.        Organizar los equipos docentes y decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los cuales se adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que regulan la materia.

g.      Las que deleguen en él el OMR o el claustro, en su respectivo ámbito de competencia.

3.      El equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a cualquier miembro de la comunidad educativa que crea conveniente. Igualmente podrá delegar en profesores del centro, y muy especialmente en los coordinadores de ciclo o etapa o en profesores que se responsabilicen de proyectos concretos las funciones que crea convenientes [16]

4.      En el CEIP LEGARDA el equipo directivo estará formado por los siguientes órganos unipersonales:[17] Director/a, Jefe/a de estudios y secretario/a.

 

 

 

CAPITULO III. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO

Artículo 15. El director o directora

1. El director o directora del CEIP LEGARDA ostenta la representación del Centro a todos los efectos, es el representante natural de la Administración Educativa en el mismo y preside sus Órganos Colegiados de Gobierno.

2. Sus atribuciones y competencias son las que establece el artículo 34 de la LEPV:

a.       Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.

b.      Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al claustro de profesoras y profesores y al órgano máximo de representación del centro.

c.       Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.

d.      Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

e.       Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

f.        Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias que, en este tema tenga atribuidas el órgano máximo de representación del centro. A tal fin se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.

g.      Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de las alumnas y alumnos.

h.      Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.

i.        Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del órgano máximo de representación y del claustro de profesores y profesoras del centro y ejecutar y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por dichos órganos en el ámbito de sus competencias.

j.        Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros a los que se refiere el artículo 63 de la presente ley, así como autorizar los gastos de acuerdo con el programa anual de gestión del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

k.      Proponer al departamento competente en materia educativa el nombramiento y cese de los otros miembros del equipo directivo del centro, previa información al claustro de profesoras y profesores y al órgano máximo de representación del centro.

l.        Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el departamento competente en materia educativa, las que se le atribuyan por otras normas y las que se le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

 

Artículo 16. Jefe o jefa de estudios

El jefe o la jefa de estudios, además de las competencias que le corresponden como miembro del equipo directivo ejercerá las que le encomienda el artículo 41 de la LEPV:

a.       Coordinar las actividades de carácter académico.

b.      Confeccionar los horarios académicos y vigilar su cumplimiento.

c.       Asignar a cada profesor a una unidad o unidades del centro conforme a lo dispuesto en el artículo 36.2.f de la LEPV.

d.      Las funciones que las disposiciones normativas y el reglamento de organización y funcionamiento del centro le encomienden.

El jefe o jefa de estudios ejercerá, por delegación y bajo la autoridad del director, la jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen académico, y coordinará las actividades del profesorado.

Artículo 17. Secretario o secretaria

El secretario o la secretaria además de las competencias que le corresponden como miembro del equipo directivo ejercerá las que le señala el artículo 42 de la LEPV.

a.       La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones del órgano máximo de representación, del equipo directivo del centro y del claustro, de conformidad con lo que establezca el presidente de dichos órganos levantando acta de las sesiones de los mismos.

b.      Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del centro y tenerla a disposición de sus órganos. Custodiar el material didáctico del centro.

c.       Certificar, con el visto bueno del director, todos los actos o resoluciones y los acuerdos del centro, así como los  antecedentes, libros y documentos propios del centro.

d.      Las funciones que las disposiciones normativas y el reglamento de organización y funcionamiento del centro le encomienden.

Por delegación y bajo la autoridad del director o directora ejercerá la jefatura del personal de administración y servicios del centro.

Artículo 18. Propuestas para nombramiento y cese de los órganos unipersonales de gobierno

Las propuestas para el nombramiento y cese de los órganos unipersonales se realizará de acuerdo con lo previsto en la LEPV y disposiciones reglamentarias.

Artículo 19. Sustitución de los miembros del equipo directivo

1.      En caso de ausencia o enfermedad del director o directora se hará cargo provisionalmente de sus funciones el jefe o jefa de estudios.

2.      En caso de ausencia o enfermedad del jefe o jefa de estudios, se hará cargo de sus funciones provisionalmente el profesor o profesora que designe el director o directora, que informará de su decisión al OMR.

3.      Igualmente en caso de ausencia o enfermedad del secretario, si no existe vicesecretario, se hará cargo de sus funciones el profesor que designe el director, dando cuenta del hecho al OMR.

4.      Cuando por ausencia o enfermedad del director o directora actúe en funciones el jefe o jefa de estudios, éste ostentará todas las competencias del mismo, incluidas las que se recogen en los apartados 2 y 3 de este artículo.

CAPÍTULO IV. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Artículo 20. Órganos de coordinación del CEIP LEGARDA.[18]

En el CEIP LEGARDA existirán los siguientes órganos de coordinación docente:

 

a.       Comisión de coordinación pedagógica

b.      Tutores/as

c.       Equipos docentes de grupo, nivel, ciclo y/o etapa.

 

SECCIÓN I. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Artículo 21. Composición de la comisión de coordinación pedagógica

En CEIP LEGARDA existirá una comisión de coordinación pedagógica, que estará integrada por: el jefe o jefa de estudios, que será su presidente, los coordinadotes/as de ciclo, el/la consultor/a y los/las responsables de comedor y biblioteca que asisten a esta comisión por no estar integrados en ninguna otra ni poderse coordinar de modo normalizado. Se reunirá semanalmente.

Artículo 22. Competencias de la comisión de coordinación pedagógica

1. La comisión de coordinación pedagógica constituye una comisión del claustro de profesores y profesoras. Tendrá como misión esencial la función de coordinar la elaboración del proyecto curricular así como de sus posibles modificaciones. Así mismo, junto a la jefatura de estudios, supervisará la coordinación general de las actividades del centro.

2. Para el cumplimiento de dicha misión, bajo la supervisión del claustro de profesores y profesoras, tendrá las siguientes competencias:

a.       Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos curriculares de etapa.

b.      Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el proyecto educativo del centro proponiéndolos al claustro para su aprobación.

c.       Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas y del plan de acción tutorial, incluidos en el proyecto curricular de etapa.

d.      Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación.

e.       Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de etapa.

f.        Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación  de acuerdo con la jefatura de estudios.

g.      Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del rendimiento escolar del centro y el proceso de enseñanza.

h.      Organizar y coordinar las actividades de formación e innovación.

i.        Coordinar, junto a la jefatura de estudios, la elaboración del Plan de Centro y las Memorias.

j.        Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.

SECCIÓN II. TUTORÍAS Y EQUIPOS DOCENTES DE GRUPO

Artículo 23. Tutoría y designación de tutores y tutoras[19]

1.      La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente.

2.      En CEIP LEGARDA habrá un tutor o tutora por cada grupo de alumnos o alumnas.

3.      El tutor o tutora será designado por el director o directora, a propuesta del jefe o jefa de estudios, entre los profesores y profesoras que impartan docencia al grupo, de acuerdo, cada curso académico con las instrucciones contenidas en la Resolución del Viceconsejero de Educación sobre la organización del curso.

En cualquier caso, en CEIP Legarda, estos puestos de trabajo se elegirán en claustro siguiendo estos criterios de prioridad que el propio claustro ha aprobado y teniendo como base la resolución de comienzo de curso:

a.       Los/las  profesores/as que han finalizado ciclo por orden de antigüedad en el centro.

b.      Tener la especialidad necesaria, y respetando, de nuevo, su antigüedad en el centro.

c.       Los/las funcionarios/as suprimidos.

d.      Comisiones de servicios (Propietarios/as definitivos/as)

e.       Propietarios/as provisionales por orden de antigüedad en el centro.

f.        Los/las que han aprobado la oposición por orden de nota en la misma.

g.      Sutitutos/as por orden de puntuación y especialidad.

 

4.      El jefe o jefa de estudios coordinará el trabajo de los tutores y tutoras y mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.

Articulo 24. Funciones de los tutores y tutoras

Los tutores y tutoras asumirán cada año académico las funciones y tareas asignadas por la resolución de organización del curso.

Artículo 25. Composición y régimen del equipo docente de grupo

1.      El equipo docente de grupo estará constituido por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a los alumnos del grupo y será coordinada por su tutor o tutora.

2.      El equipo docente de grupo se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y siempre que sea convocado por el jefe o jefa de estudios a propuesta, en su caso, del tutor o tutora del grupo.

Artículo 26. Funciones del equipo docente de grupo

Las funciones del equipo docente de grupo serán:

a.       Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos y alumnas del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos establecidos por la legislación específica sobre evaluación.

b.      Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo.

c.       Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos.

d.      Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan a los alumnos y alumnas del grupo.

e.       Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo.

f.        Cualquier otra que le deleguen los órganos de gobierno del centro y se refiera exclusivamente al grupo de aula.

g.      El alumnado universitario que esté en prácticas en este centro, no participará en las reuniones de ciclo ni en las que las familias mantengan con el profesorado.

CAPÍTULO V. ÓRGANOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN

SECCIÓN I. ASAMBLEA DE PADRES Y MADRES, ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y ALUMNAS

Artículo 27. Asamblea de padres y madres [20]

1. La asamblea de padres y madres del CEIP LEGARDA es el órgano de participación específica de los padres y madres en la gestión del centro. Estará integrada por todos los padres y madres o tutores del alumnado. Será convocada y presidida por el director o directora del centro al menos una vez al principio de cada curso académico, siempre que no se decida otro procedimiento, en base a la potestad que se recoge en el apartado 2 y 3.e) de este mismo artículo.

2. La asamblea de padres y madres podrá dotarse, mediante elección por voto directo y secreto, de un órgano interno que prepare sus reuniones y supervise la ejecución de sus decisiones.

 

3. Son funciones de la asamblea de padres y madres las siguientes:

a.       Elevar las propuestas que considere oportunas a los demás órganos del centro, sobre los asuntos competencia de éstos, incluyendo la valoración sobre la ejecución del programa de actividades docentes, del programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias y del programa anual de gestión.

b.      Mantener relaciones con el equipo directivo y con el claustro para lograr la máxima colaboración en el desarrollo del proyecto educativo del centro.

c.       Estimular la iniciativa de los padres y madres para su participación activa en la vida del centro.

d.      Requerir en sus sesiones a los representantes de los padres y madres en los órganos colegiados, para informar sobre la gestión realizada.

e.   Aprobar sus normas de funcionamiento.

Artículo 28. Asociaciones de padres y madres del alumnado

1.      El CEIP LEGARDA  reconocerá, proporcionará domicilio social y facilitará la participación en el funcionamiento del centro a las  asociaciones de padres y madres del alumnado, constituidas de acuerdo con lo que se dispone en el vigente Decreto 66/1987, de 10 de febrero, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

2.      Corresponde al director o directora determinar los locales concretos destinados con carácter permanente al uso por parte de las asociaciones legalmente constituidas, así como autorizar eventualmente, a petición de los representantes de las asociaciones, la utilización de espacios comunes.

3.      En ningún caso se discriminará a ninguna asociación legalmente constituida, sin perjuicio de lo dispuesto reglamentariamente a favor de la asociación de padres más representativa en lo que se refiere a la propuesta directa de uno de los representantes en el OMR.

4.      Los órganos de gobierno del centro se abstendrán de toda acción u omisión que pueda coaccionar a ningún padre o madre de alumnos o alumnas, a inscribirse o a no inscribirse en cualquiera de las asociaciones constituidas, o a colaborar en su mantenimiento económico.

 

Artículo 29. Participación a través de las asociaciones legalmente constituídas

Las asociaciones de padres y madres del alumnado constituidas en el centro podrán:

a.       Elevar al OMR propuestas para la elaboración o modificación del proyecto educativo.

b.      Informar al OMR de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren oportuno.

c.       Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de sus actividades.

d.      Recibir información del OMR sobre los temas tratados en el mismo, así como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.

e.       Elaborar informes para el OMR a iniciativa propia o a petición de éste.

f.        Elaborar propuestas de modificación del ROF.

g.      Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.

h.      Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el centro.

i.        Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares y de sus modificaciones.

j.        Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro.

k.      Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

l.        Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el director o directora.

 

 

 

 

TITULO II. NORMAS DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 30. Base de la convivencia

El CEIP LEGARDA asume como base de la convivencia el respeto y protección de los derechos de los alumnos y alumnas por parte de toda la comunidad educativa así como el ejercicio responsable de dichos derechos y el cumplimiento de los deberes correlativos por parte de los alumnos y alumnas, de acuerdo con lo que se establece en este Título.

Artículo 31. Plan de convivencia

El CEIP LEGARDA ha redactado un plan de convivencia de acuerdo con lo dispuesto el Departamento de Educación Universidades e Investigación. En él se establece como objetivo prioritario la prevención de conflictos de convivencia y, en caso de producirse, su resolución mediante acciones y medidas acordadas por medio de las vías alternativas establecidas por el Decreto 201/2008 de 2 de diciembre, utilizando, si es preciso procedimientos de mediación.

Artículo 32. Protección inmediata de los derechos

Son derechos de los alumnos y alumnas los recogidos desde el artículo 6 al artículo 21 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre. Cualquier profesor o profesora que presencie una conducta del alumnado que impida el ejercicio de esos derechos o atente contra ellos deberá intervenir con carácter inmediato apercibiendo verbalmente al responsable de dicha conducta y comunicándoselo a su tutor o tutora. Además pondrá el hecho en conocimiento del jefe o jefa de estudios.

Artículo 33. Garantía de cumplimiento de los deberes

Son deberes de los alumnos los que figuran desde el artículo 21 al artículo 27 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre. Cualquier incumplimiento de esos deberes deberá ser corregido inmediatamente por el  profesor o profesora del Centro que lo presencie, sin perjuicio de comunicárselo al tutor o tutora y al jefe o jefa de estudios en los casos en que dicho incumplimiento interfiera en el ejercicio de los derechos de otros miembros de la comunidad educativa o atente directamente contra ellos.

CAPÍTULO II. GARANTÍA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS

Artículo 34. Implicación del profesorado en la protección de los derechos de los alumnos

Todo el profesorado del CEIP LEGARDA colaborará en la protección de los derechos reconocidos a los alumnos y alumnas por el decreto 201/2008 de 2 de diciembre, siguiendo lo que se dispone en el presente reglamento y las instrucciones de los órganos de gobierno.

Artículo 35. Atención a los derechos relacionados con la seguridad

1.      Los tutores y tutoras y el resto del personal del Centro pondrán en conocimiento del jefe o jefa de estudios, o del director o directora, los indicios de existencia de malos tratos así como de riesgo o desprotección infantil a efectos de lo que se prevé en el artículo 7.2 y 7.3 del decreto de derechos y deberes.

2.      Es función de todo el profesorado del Centro prevenir o, en su caso, detectar lo más tempranamente posible las posibles situaciones de maltrato entre iguales. Cualquier indicio que se observe se comunicará inmediatamente al equipo directivo para el seguimiento de los protocolos que correspondan.

Artículo 36. Protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen

1.      Los órganos de gobierno del CEP LEGARDA, los tutores y todo el profesorado deberá proteger el derecho de los alumnos y alumnas y de los demás miembros de la comunidad educativa al honor la intimidad y la propia imagen. El equipo directivo propondrá al OMR para su aprobación las normas para el uso de medios de grabación, teléfonos móviles y nuevas tecnologías, en general. Estas normas en ningún caso permitirán grabaciones, fotografías o el uso de teléfonos móviles dentro de las clases

2.      En el caso de que se permita la utilización fuera del aula en el edificio, en el recinto escolar o en las actividades extraescolares (salidas, estancias de varios días...), podrán proponerse todas las limitaciones que se crean  convenientes, y en todos los casos se prohibirá fotografiar o grabar a ningún miembro de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso, así como hacer uso no autorizado expresamente de las fotografías o grabaciones efectuadas con permiso.

3.      Para preservar la honra, intimidad y propia imagen el centro CEIP LEGARDA HLHI solicitará al nuevo alumnado un permiso para utilizar o negar la utilización de su propia imagen mediante un impreso preparado al efecto. En él se especificará en qué medios se permite o niega la utilización de esta imagen. En caso de grabaciones o fotografías no planificadas con antelación, se solicitará a las familias un permiso extraordinario que también deberán rellenar con su decisión de autorizar o no estas grabaciones. Este permiso se utilizará sólo para esa actividad. No serán responsabilidad del centro  CEIP LEGARDA HLHI las grabaciones y fotografías que hagan las familias sin solicitar permiso.

Artículo 37. Ejercicio del derecho de libertad de expresión por escrito

1.      Para ejercicio del derecho de libertad de expresión que a los alumnos y alumnas reconoce el artículo 14 del Decreto 201/2008 de 2 de diciembre:

a.       El director o directora o, por delegación, el jefe o jefa de estudios establecerá la forma, espacios y lugares, en los que se pueda desarrollar este derecho, debiéndose contemplar, en cualquier caso, el respeto que merecen las instituciones, así como cada miembro de la comunidad educativa.

b.      En todo caso, toda información que se exponga en los lugares y espacios designados al efecto deberá llevar la identificación inequívoca de la persona, institución, asociación o grupo responsable de la misma.

c.       Dentro de las aulas sólo podrá haber información relativa a la propia actividad escolar.

2.      Las informaciones que no respeten dichas normas deberán ser retiradas por orden del director o directora o del jefe o jefa de estudios.

CAPITULO III. GARANTÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES

Artículo 38. Principio general

1.      El incumplimiento de los deberes que impone a los alumnos y alumnas el Decreto 201/2008 de 2 de diciembre, constituye siempre, al menos, conducta inadecuada, pudiendo constituir conducta contraria a la  convivencia o conducta gravemente perjudicial para la convivencia si interfiere en el ejercicio de los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa o atenta directamente contra los mismos.

2.      Todo profesor o profesora que presencie un incumplimiento de dichos deberes está obligado a intervenir para corregir la conducta no ajustada a la convivencia que se haya producido, de acuerdo con lo que se dispone en el Decreto mencionado y en el presente reglamento.

Artículo 39. Conductas que deben ser corregidas

1.      Deben corregirse en el plazo más inmediato posible todas las conductas que el Decreto 201/2008 define como inadecuadas, contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia. Se procurará que las medidas correctoras tengan relación con la conducta a corregir, de manera que lleguen a percibirse como consecuencia necesaria de la conducta objeto de corrección.

2.      Así mismo se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones del Decreto 201/2008:

a.       En su artículo 4 establece la prohibición de aplicar medidas correctoras a las conductas no tipificadas por el propio decreto.

b.      En su artículo 29, en referencia a la edad de los/las alumnos/as:

                                                  I.      En Educación Primaria cualquier incumplimiento de los deberes establecidos en este Decreto será corregido por los profesores o profesoras mediante alguna de las medidas establecidas para las conductas inadecuadas, de forma inmediata y verbal, sin perjuicio de las medidas que con carácter provisional deban adoptarse para evitar posibles daños a las personas o a las cosas.

                                               II.      Excepcionalmente, cuando la conducta del alumno o alumna constituya objetivamente un supuesto de conducta gravemente perjudicial a la convivencia en el centro y provoque situaciones de riesgo para el propio alumno o alumna o para los demás miembros de la comunidad educativa, el director o directora, previa notificación a la Inspección de Educación, podrá utilizar el procedimiento ordinario y aplicar las medidas correctoras establecidas en este Decreto para dichas conductas.

c.       En cualquier caso, como norma general, siempre se tomarán medidas educativas en primer lugar y se observarán los efectos de estas medidas reflejando todo el proceso por escrito.

 

Artículo 40. Conductas inadecuadas

1.      Son conductas inadecuadas las que se relacionan en el artículo 30 del Decreto citado anteriormente:

2.      La corrección de las conductas inadecuadas en el CEIP LEGARDA  se realizará, según lo previsto por el mencionado Decreto, por el profesor/a bajo cuya custodia esté el alumno o alumna en ese momento.

3.      El jefe o jefa de estudios establecerá el procedimiento a seguir, siempre de acuerdo con la normativa, teniendo en cuenta que cuando la medida no sea un simple apercibimiento verbal se deberán seguir las pautas acordadas en el Plan de Convivencia y ser comunicada al tutor o tutora. Los alumnos implicados rellenarán un formulario al efecto ante el tutor/es en el que explicarán lo ocurrido y propondrán una solución. Esta documentación se guardará y registrará en Jefatura de Estudios con copia para el tutor/a. El tutor dará cuenta de estas acciones a la familia de los alumnos.

Artículo 41. Conductas contrarias a la convivencia

1.      Son conductas contrarias a la convivencia las que se relacionan en el artículo 31 del Decreto de Derechos y Deberes.

2.      Cualquier profesor o profesora que presencie una conducta contraria a la convivencia apercibirá verbalmente al alumno o alumna responsable de dicha conducta  y le acompañará ante el Jefe o Jefa de Estudios,  a quien notificará los hechos así como su intervención en la corrección inmediata. Se solucionará el problema siguiendo las pautas acordadas en el Plan de Convivencia. Los alumnos implicados rellenarán un formulario al efecto ante la Jefatura de Estudios/Dirección en el que explicarán lo ocurrido y propondrán una reparación que será revisada y aceptada o corregida por el Tutor y la Jefatura de Estudios con copia para el tutor/a. Esta documentación se guardará y registrará en Jefatura de Estudios. El tutor dará cuenta de estas acciones a la familia de los alumnos.

Artículo 42. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

1.      Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las que se relacionan en el artículo 32 del Decreto de Derechos y Deberes.

2.      Cualquier profesor o profesora que presencie una conducta gravemente perjudicial para la convivencia apercibirá verbalmente al alumno o alumna responsable de dicha conducta, le acompañará  ante el jefe o jefa de estudios o quien le sustituya, y notificará los hechos así como su intervención en la corrección inmediata siguiendo el procedimiento que el jefe o jefa de estudios, de acuerdo con el director o directora, determine. Los alumnos implicados rellenarán un formulario al efecto ante la Jefatura de Estudios en el que explicarán lo ocurrido. El tutor y la Jefatura de Estudios acordarán la corrección de esta conducta. Esta documentación se guardará y registrará en Jefatura de Estudios con copia para el tutor/a. El tutor dará cuenta de estas acciones a la familia de los alumnos.

Artículo 43. Procedimiento de corrección de las conductas contrarias y de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia y gravemente perjudiciales para la convivencia, se aplicará en sus propios términos lo previsto en el Decreto 201/2008 de 2 de diciembre intentando siempre solucionar el conflicto mediante la utilización de las vías alternativas previstas en el capítulo III del mismo. El CEIP LEGARDA HLHI, teniendo en cuenta esto, ha clasificado de modo concreto los diferentes comportamientos y las respuestas que se le dará a cada uno.

CAPITULO IV. NORMAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO

Artículo 44. Entrada y salida del alumnado

1.      A la entrada del alumnado todos los grupos serán recogidos por los profesores o profesoras en el lugar que se señale en cada curso. El alumnado transportado esperará con los monitores/as de autobús en el lugar señalado para ello hasta la hora de entrada, en la que actuarán según lo que le corresponda a su ciclo.

2.      A la hora de salir, el alumnado de Infatil y de Primer Ciclo de primaria será entregado por los maestros/as a sus padres o tutores en la puerta del centro. El de segundo ciclo será acompañado hasta la puerta del edificio donde les recogerán sus responsables. Los de Tercer ciclo bajarán solos de clase y saldrán también solos. El alumnado transportado deberá estar, como mucho, cinco minutos después del toque de timbre con sus monitores/as de autobús en el lugar marcado de reunión. 

3.      Los profesores tutores de Infantil y Primaria siempre deben tener constancia de la persona adulta  autorizada para recoger a los niños. En caso de que, por alguna razón, cambiara, se le debe comunicar a la tutora por escrito.  Se podrá utilizar la agenda escolar para ello.  A partir de 4º de Primaria los padres/madres/tutorres podrán firmar una autorización para que los niños vayan solos a casa.

4.      Si por alguna razón un alumno o alumna, debiera salir en hora diferente de las programadas, siempre deberá acudir al centro un adulto responsable y autorizado para recogerlo. Se presentará en secretaría y personal del centro buscará al alumno/a. En ningún caso acudirá el adulto al aula a buscar al menor. Así mismo, si algún alumno/a llega tarde, el adulto que le acompaña se dirigirá a Secretaría y no directamente al aula. Será el personal del centro el que acompañara al niño/a hasta donde se encuentre su grupo en ese momento.

Artículo 45. justificación de las faltas de asistencia del alumnado.

El profesorado debe controlar las faltas del alumnado. Esta obligación corresponde al tutor del grupo en el que se encuadra este alumno/a que llevará un registro de las faltas de sus alumnos/as.

Cuando un alumno/a falte a clase la familia deberá justificar esta falta mediante una nota firmada por uno de los padres-tutores en la que consten las fechas faltadas, la razón y la fecha en la que se firma el justificante.

Cuando una falta está sin justificar, hay que comunicar cuanto antes esta situación a la familia del modo que sea más adecuado (teléfono, reunión…). Las faltas no justificadas se comunicarán a la Dirección que debe ponerlas en conocimiento de Inspección mediante el informe de absentismo escolar.

 

Artículo 46. Utilización de los medios informáticos

1.       Hoy en día la utilización de las tecnologías de información y comunicación está presente habitualmente entre nosotros. La escuela no escapa a esta presencia y, por tanto, es cada vez mayor la demanda de uso de estas herramientas para introducirlas dentro de la praxis habitual de las aulas. Como Internet es un fenómeno en constante cambio, y no está exento de riesgos, cuando los alumnos deban trabajar en un entorno virtual dentro de las actividades de aula para el que deban aportar datos privados, se deberá solicitar permiso expreso por escrito a la familia. Este permiso se ceñirá a la actividad para la que se solicite y tendrá una duración de un curso escolar. Entre las actividadesd relacionadas está el uso del correo electrónico, de los blogs de aula, de las cuentas de google o servicio web similar, páginas web de la escuela, fotografías o videos que se puedan poner en las mismas o en algún servicio web… En cualquier caso esta autorización siempre estará supeditada a la utilización académica de estos medios. Si hay algún alumno o alumna que no está autorizado por sus padres, el tutor o tutora a quien corresponda deberá tener en cuenta este hecho.

 

2.       Los ordenadores que los alumnos/as utilizan en virtud del programa Eskola 2.0 no podrán salir del centro en ningún caso.  Si alguna vez lo hicieran sería dentro del marco de actividades académicas y bajo la supervisión directa del profesorado.

 

3.       El teléfono móvil no se podrá utilizar dentro del horario escolar, ni en la escuela ni en las actividades complementarias. Si ocurriera, cualquier trabajador del centro cogerá el teléfono y lo llevará a Dirección comunicando el hecho al profesor/a tutor/a del alumno/a. El teléfono sólo se le devolverá a la familia o tutor/a del alumno/a, que se presentará en Dirección para recogerlo. No se podrán traer relojes que tengan teléfono, llamados smartwatch, si fuese necesario traerlos, por las razones expuestas anteriormente, se mantendrán guardados hasta el momento de la salida. La comunicación de la necesidad de traerlo  se realizará por escrito al tutor/a por parte de la familia o tutores legales. Se actuará del mismo modo con tablet y cascos, a no ser que estas herramientas sean requeridas para una actividad pedagógica.  En este caso, una vez terminada dicha actividad se guardarán en clase  hasta que se vayan a casa.


4.  Todas las solicitudes tendrán una duración de un año y estarán archivadas por cada profesor tutor. 

Artículo 47. Dinero

No se traerá dinero a la escuela. Si a un alumno/a se le encuentra dinero, se le retirará y llevará a Dirección comunicando el hecho al profesor/a tutor/a del alumno/a. El dinero sólo se le devolverá a la familia del alumno/a que se presentará en Dirección para recogerlo.

 

Artículo 48. Participación en las actividades extraescolares

La participación en las actividades extraescolares es absolutamente voluntaria y está sujeta, indefectiblemente, al pago de la cuota correspondiente. En caso de no ser satisfecha esta cuota se perderá el derecho a disfrutar de la actividad.

 

Artículo 49. Actividades complementarias:

Las actividades complementarias están incluidas en el plan de centro y en la programación de cada nivel. Sin embargo, suponen un coste añadido al que no puede hacer frente la escuela desde su presupuesto de funcionamiento, por esta razón se solicita a los padres que aporten las cantidades que permitan sufragar los costes de la actividad, normalmente transportes, entradas, talleres y alojamientos.

En el caso de no satisfacer estos pagos, el alumno/a tiene derecho a asistir al centro pero pierde el derecho a asistir a la actividad complementaria.

Artículo 50. Normas específicas del comedor escolar:

1.      Como la capacidad del comedor es limitada, cuando no se puedan atender todas las peticiones, se seguirán las siguientes prioridades:

a.       Alumnado transportado .

b.      Alumnado con beca.

c.       Alumnado que viva a mayor distancia.

d.      Alumnos/as con dificultades de integración.

e.       Trabajadores del centro.

f.        Resto

 

El alumnado será ocasional o permanente. Entre los permanentes hay alumnado transportado y no transportado

 

COMENSALES OCASIONALES.- Los comensales que deseen utilizar el servicio de comedor ocasionalmente solicitarán permiso a la persona responsable del comedor. Su autorización estará condicionada por los cambios que suponga en el funcionamiento del comedor y los ratios establecidos.

 

2.      El horario del comedor va de las 13:00 a las 15:00 y, una vez el alumno/a haya comenzado el uso del servicio, para que pueda mantenerse la mejor organización posible, no podrá salir de la escuela si no es por una razón puntual, imprevista y especial (visita al médico, ...). Aún así siempre saldrá acompañado de un padre/madre/tutor que habrá firmado ante la responsable del comedor la hora de control/autorización.

 

3.      La regla anterior tiene algunas excepciones. En los días de jornada continuada, y, al no poder realizar la siesta, el alumnado de 2 años de Educación Infantil podrá ser recogido a las 14:00. En el mismo caso se encuentra el alumnado de 3 años de Educación Infantil mientras hagan siesta. A partir del momento en que no hacen siesta diaria desaparecerá este derecho.

 

4.      Como complemento del anterior punto, y para simplificar el horario de las familias en la medida de lo posible sin descuidar la organización del comedor, aquellos/as padres/madres/tutores que vienen a buscar un alumno de 2 o 3 años, si tienen algún otro/a hijo/a que coma en el primer turno, también podrán recogerlo a las 14:00.

 

5.      Todos los comensales disfrutarán del mismo menú. Se admitirán menús o dietas especiales en función de razones médicas (alergias, por ejemplo) siempre justificadas por su correspondiente informe médico oficial, o bien porque el Departamento de Educación así lo ofrezca. El informe médico deberá especificar lo siguiente: Cuáles son las alergias o intolerancias del comensal y el protocolo a seguir en caso de ingesta accidental de alguno de los ingredientes prohibidos.

 

6.      Los becarios/as dejarán de abonar las cuotas del comedor tan pronto como recibamos noticia de la concesión de la beca. Así mismo, se procederá a la devolución de las cuotas cobradas hasta ese momento mediante transferencia, o, en caso de impago, se les descontará la deuda acumulada hasta ese momento.

 

7.      El hecho de haber sido becario/a el año anterior no eximirá del pago de las cuotas mensuales del curso actual.

 

8.      Tanto el/la responsable del comedor, como las/los monitoras/es informarán de la actitud y de los hechos más relevantes que tengan que ver con el tiempo de la comida (por teléfono, notas..) y se enviará un informe trimestral.

 

9.      En las agendas del alumnado de infantil se dará información diaria tanto de lo que han comido como del modo en que lo han hecho.

 

10.  Si no se da el servicio de comedor (por huelga, por ejemplo) ese día no se cobrará.

 

Artículo 51. Normas específicas del transporte escolar:

1.       El alumnado transportado permanecerá bajo la vigilancia de las monitoras/acompañantes del transporte mientras dure el servicio. Por la mañana desde la recogida en la parada  hasta hacer entrega de los niños/as al profesorado y por la tarde desde la hora de salida hasta su entrega en la parada correspondiente.

 

2.       Los alumnos/as serán recogidos en la parada por un adulto responsable. En caso de que se prevea un cambio en la persona que va a recoger al alumno/a se le hará saber por adelantado a la monitora.

 

 

Artículo 52. Normas del programa de materiales didácticos.

Cada año se aplicarán las normas que envíe el Departamento de Educación en cuanto a plazos y partidas.

Además de esto, antes de acabar el curso se darán a conocer a las familas los listados de materiales didácticos a utilizar en el curso siguiente especificando cuáles de esos materiales deberán comprar.

Así mismo, al finalizar el curso, la Comisión de Libros del Consejo Escolar revisará el estado de los libros y materiales existentes y tomará las decisiones que correspondan, entre ellas, qué alumno deba pagar por la rotura, pérdida o especial deterioro de los materiales. Con anterioridad, los/las porfesores/as tutores/as habrán examinado los materiales didácticos y, junto a un inventario de lo existente, presentarán los casos concretos a tratar.

En esa comisión se analizará y decidirá también los materiales a comprar para el curso siguiente.

 

Artículo 53. Normas relativas a la administración de medicamentos:

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2005 aprobó un Programa de Actuación para atender a la población escolar con necesidades sanitarias específicas, que, entre otras cosas recogía el siguiente protocolo de actuación:

 

1.      Una vez conocido un problema sanitario en el niño o niña, el padre/madre/tutor o tutora lo comunicará a la Dirección Responsable del Centro escolar mediante la presentación del correspondiente certificado médico en el que conste tanto el problema sanitario como la asistencia a ser prestada durante el horario escolar y con la indicación explícita de las modalidades de la misma: actuaciones y dosis en caso de ser necesaria una medicación.

 

2.      La Dirección del Centro escolar planteará el problema al personal “formado” de su propio Centro escolar, quien podrá o no colaborar en la intervención sobre la niña o el niño siguiendo las pautas indicadas por el o la profesional sanitaria que le atiende. Para ello e padre/madre/tutor o tutora de la niña o del niño dará permiso por escrito a quien se oferte a actuar, descargándole explícitamente de todo tipo de responsabilidad en el cumplimiento de dicha tarea.

 

3.      La Dirección del Centro escolar, si no fuese capaz de dar solución con sus propios recursos a la situación, se pondrá en contacto con el Director de la Comarca Sanitaria en que se halle encuadrado el Centro, quien arbitrará la medida operativa adecuada/necesaria para la facilitación de la atención sanitaria en ese caso. Si no da respuesta acudiremos al 112.

 

Como norma general, para poder administrar cualquier tipo de medicación a un alumno o alumna, siempre será necesario presentar la prescripción médica, junto a la indicación de las dosis y firmar una autorizacion al profesor o profesora en la que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de esta administración. Este documento estará disponible en Secretaría.

 

Esta autorización se dirigirá a todo el personal del centro cuando se trate de medicación de urgencia para salvar la vida. En cualquier caso siempre será necesaria la prescripción médica y las condiciones que se han de dar para utilizarla.

 

El procedimiento es el mismo tanto en las horas de clase como en el comedor. Siempre que sea preciso se seguirán estos pasos:

 

Prescripción médica

Nombre del alumno/a

Nombre de la medicación

Tratamiento: dosificación, modo de administración y fin del periodo de medicación.

Documento firmado por la familia dando permiso al profesor/a

 

Artículo 54. Gastos del profesorado.

Cuando un profesor/a deba acudir a una reunión, seminario o cursillo en función de su puesto de trabajo, o porque la escuela se lo solicite, podrá percibir una cantidad de dinero por el kilometraje, si utilizara su coche propio, o por los billetes del transporte público utilizado. Si se debe quedar a comer, se le abonará también la comida, siempre al precio de un menú del día normal.

Se actuará del mismo modo siempre que la escuela le solicite a un profesor/a que acuda a una formación.

Esta regla no será de aplicación cuando un profesor/a se inscriba en una formación o acuda a una reunión por iniciativa propia. En este caso el profesor/a tendrá que hacer frente a los gastos por su cuenta.

 

Artículo 55. El profesorado en las actividades complementarias.

Como especifica la LOE en su TITULO III artículo 91.f, es función del profesorado… “La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.”

 

Si se pasan varios días fuera del centro, con sus correspondientes noches, habrá una compensación en días de trabajo tal y como permite la resolución de comienzo de curso. ANEXO III

 

El centro CEIP LEGARDA HLHI por acuerdo de Claustro, refrendado por el OMR dará la siguiente compensación cuando haya que pasar noches en una actividad complementaria:

 

a)      Por la primera noche pasada fuera se tomará un día libre junto con los alumnos/as que tampoco acudirán al centro (sólo si termina la actividad en viernes acudirán el lunes a la escuela) y, por cada una de las demás noches pasadas fuera, el profesorado podrá tomar un día lectivo libre, con el límite de 3 días. Si se pasan 4 noches fuera, el cuarto día libre se deberá coger en un día no lectivo. La disposición de estos días se acordará con Dirección. Esto queda así :

 

●     1 noche – 1 día, 2 noches – 2 días, 3 noches – 3días, 4 noches (Barnetegiak) – 4 días, pero el cuarto día siendo un día no lectivo (cuando no haya alumnos/as en la escuela).

 

●     Cuando el día siguiente al que acaba la salida sea lectivo, dentro de la misma semana, ni los alumnos/as ni los profesores/as acudirán al centro. El resto de días que tomen libres los profesores/as (si es el caso) se acordarán con la dirección del centro, siempre teniendo en cuenta que no podrán librar todos los profesores/as el mismo día por cuestión de organización. 

 

●     Cuando la salida acabe en viernes, el lunes siguiente los alumnos/as acudirán al centro con normalidad y los profesores/as acordarán todos los días que han de librar con la dirección teniendo en cuenta, en este caso también, que no podrán librar todos los profesores el mismo día por motivos de organización. 

 

●     Cuando un profesor/a va a una salida en lugar de otro/a el derecho a librar días lo detentará el profesor/a que haya ido con los alumnos/as.

 

●     Todo el claustro asume el compromiso de cubrir estos días de compensación por las noches pasadas.

 

 

b) Este acuerdo del claustro aprobado por el OMR se revisará cada inicio de curso.

 

Artículo 56. Elección de la Educación en Religión

Cuando las familias matriculan a un alumno/a por primera vez en el centro realizan una opción sobre el tipo de educación en religión que desean para sus hijo/a. De no comunicarse nada en contra, esta opción se mantiene a lo largo de todo el periodo de escolarización en el centro. En cualquier caso, anualmente, después de finalizar el periodo de matrícula y antes de finalizar el curso escolar, las familias podrán solicitar un cambio en el tipo de educación en religión planificada para sus hijos/as para el curso siguiente. 

En el segundo trimestre, se enviará desde la escuela una circular anunciando el plazao en el que se puede solicitar este cambio. Como estas modificaciones tienen incidencia en la planificación del centro y del Departamento de Educación, no se podrán realizar fuera de este periodo. 

 

Artículo 57. Organización de los grupos de alumnos/as

 

Cuando haya que organizar un nivel completo, tanto los grupos de 2 años, como cuando haya que replantear esta organización en otro momento de la escolarización  (porque cambie el número de unidades del nivel, o porque haya razones pedagógicas que así lo aconsejen) se seguirán los siguientes pasos:

●     Para organizar las aulas de 2años: Reunidos el Jefe o la Jefa de Estudios, el Consultor o Consultora y los profesores/as que van a trabajar en ese nivel haran la organización con los criterios acordados en el centro. Si en algún momento esos criterios no fueran suficientes, este mismo grupo tomará las decisiones que consideren más convenientes. 

●     Para la reorganización de cualquier otro nivel, reunidos el Jefe o la Jefa de Estudios, el Consultor o Consultora y los profesores/as que han estado con este alumnado en el último curso, y teniendo en cuenta los criterios que se han acordado en la escuela, pero utilizando también su conocimiento de estos grupos y su alumnado, realizarán la distribución de los grupos para el siguiente curso.

●     En cualquier caso, si en algún grupo no ha habido ningún cambio hasta ese momento, todos los grupos se mezclarán al pasar al tercer curso de Educación Primaria generando nuevos grupos.

●     Si al finalizar el ciclo de 2-3 años de Educación Infantil no ha habido ningún cambio, también se mezclaran en ese punto antes de pasar al curso de 4 años.

 

Estas tareas organizativas se harán en Junio, después de finalizar el curso. 

 

 

TITULO III. EVALUACIÓN OBJETIVA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Artículo 58. Principios generales

A fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16  de la Ley de la Escuela Pública Vasca y garantizar suficientemente el Derecho de los alumnos y alumnas a la evaluación objetiva de su rendimiento académico, adoptarán el sistema de garantías establecido en este título, basado en los principios de publicidad, información, y transparencia , y asegurado por la posibilidad de reclamación a las calificaciones.

Artículo 59. Publicidad

1.   El jefe o jefa de estudios, deberá garantizar el acceso de los representantes legales del alumnado al Proyecto Curricular del Centro, con expresión de objetivos, contenidos y competencias básicas a conseguir mediante cada una de las áreas o materias. También a los objetivos mínimos a lograr en cada ciclo y a los criterios de promoción.

2.   Igualmente deberá garantizar la publicidad, por parte de cada uno de los profesores, de los contenidos mínimos exigibles para la superación de las diferentes áreas y materias, los procedimientos y criterios de evaluación aplicables y los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos.

3.   El jefe o jefa de estudios garantizará que esta publicidad llegue a los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad.

Artículo 60. Información a los alumnos-alumnas y a los padres-madres-tutores/as

1.   El jefe o jefa de estudios debe garantizar la existencia de medios de comunicación fluidos y estables entre los profesores y profesoras y los padres, madres o representantes legales de los alumnos y alumnas, de manera que tengan acceso a toda la información relacionada con las actividades de enseñanza y aprendizaje y, especialmente, con el rendimiento escolar.

2.   Sin perjuicio de las obligaciones del tutor o tutora, el profesorado dará a los alumnos y alumnas o a sus representantes legales toda la información que se solicite sobre los aspectos mencionados en el apartado anterior. Corresponde al jefe o jefa de estudios asegurar el cumplimiento de esta obligación por cada uno de los profesores y profesoras.

3.   El jefe o jefa de estudios deberá asegurar la celebración de reuniones de los profesores tutores y tutoras con los padres de los alumnos del grupo correspondiente una vez por trimestre al menos.También se harán reuniones siempre que haga falta  y cuando sean solicitadas por más de un tercio de los padres.

4.   Independientemente de la información que pueda transmitirse por los procedimientos a que se refieren los apartados anteriores, los tutores y tutoras comunicarán por escrito a los padres o representantes legales de los alumnos y alumnas, con la misma periodicidad mínima que se fije en el PCC para las sesiones de evaluación, la información que en dichas sesiones se haya acordado, adoptando las medidas necesarias para asegurar la recepción efectiva de la información por sus destinatarios.

5.   De la misma manera transmitirá la información resultante de las sesiones finales de curso. La información se extenderá al menos a los siguientes aspectos:

o     Apreciación sobre el grado de consecución los objetivos generales de la etapa y de las áreas.

o     Apreciación sobre el grado de asimilación de los contenidos de las diferentes áreas o materias.

o     Calificaciones parciales o valoraciones del aprendizaje.

o     Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias.

o     Decisión de promoción o permanencia adoptada y redactada por el tutor previa deliberación del equipo docente.

Estos informes se guardarán en la carpeta del alumno/a y orientarán el proceso de enseñanza aprendizaje del curso siguiente sirviendo como punto de partida para la programación del aula. Junto a estos, los tutores rellenarán losProgramas Individuales de Refuerzo Educativo (PIRE) para que formen parte del punto de partida del curso siguiente.

Artículo 61. Revisión de trabajos, pruebas y ejercicios corregidos

1.      Los alumnos y alumnas y, en su caso, sus padres y madres y representantes legales tendrán acceso a todos los trabajos, pruebas, exámenes y ejercicios que vayan a tener incidencia en la evaluación de su rendimiento y, previa solicitud, tendrán derecho a obtener una copia de los mismos, una vez que hayan sido corregidos y calificados. Los originales no saldrán del centro.

2.      El jefe o jefa de estudios establecerá el procedimiento a que deben someterse las solicitudes de copias, teniendo en cuenta que, como regla general, a peticiones verbales deberá darse respuesta verbal, y a peticiones escritas respuesta escrita.

3.      La corrección no se podrá limitar a la expresión de una calificación cualitativa o cuantitativa, sino que debe contener la expresión de las faltas o errores cometidos o la explicación razonada de la calificación.

 Artículo 62. Reclamaciones a calificaciones de ejercicios concretos

Los alumnos y alumnas o sus representantes legales, podrán presentar oralmente alegaciones y solicitar la revisión de los trabajos o pruebas realizadas, en un plazo de dos días lectivos a partir de la recepción de la calificación de los mismos. Las alegaciones o solicitudes se realizarán ante cada profesor o profesora que resolverá personalmente, con el asesoramiento, si lo estima conveniente, de la Comisión Pedagógica. Para ello tendrá en cuenta el carácter vinculante que en todos los casos  tienen, además del Currículo Oficial y el PCC, las programaciones de aula y los criterios de calificación hechos públicos.

 

Artículo 63. Reclamación a evaluaciones parciales

1.      Los representantes legales de los alumnos y alumnas podrán reclamar oralmente o por escrito las calificaciones correspondientes a cada uno de los periodos de evaluación ante el propio profesor o profesora, directamente o mediante la intervención del profesor tutor o tutora. El plazo será, como en el artículo anterior, de dos días lectivos a partir de la recepción de las calificaciones. El profesor correspondiente deberá responder a todas las reclamaciones igualmente de manera oral o por escrito, dependiendo del modo en que haya sido presentada la reclamación, teniendo en cuenta lo señalado en el último párrafo del artículo anterior.

2.      En caso de considerar desestimada su reclamación los representantes legales de los alumnos y alumnas podrán solicitar, oralmente o por escrito, directamente o a través del profesor tutor o tutora, la intervención de la Comisión Pedagógica que se limitará a comprobar la adecuación del examen propuesto a la programación adoptada y la correcta aplicación de los criterios acordados, informando al reclamante, oralmente o por escrito, de la misma manera que se haya producido la reclamación.

3.      Dado que la evaluación parcial es un acto de mero trámite, no cabrá recurso ulterior contra la calificación aún en el supuesto de que el profesor o profesora la mantenga contra el criterio del departamento. No obstante, este criterio deberá ser tenido en cuenta en la resolución de una eventual reclamación contra la evaluación final de curso. 

Artículo 64. Conservación de documentos que justifican las calificaciones

1.      A fin de que el acceso a las pruebas, trabajos y ejercicios sea posible en todo momento del curso, los profesores y profesoras deberán conservarlos en el centro durante todo el periodo escolar y, al menos, hasta transcurridos tres meses desde que haya finalizado el plazo de reclamaciones después de la última evaluación del curso.

2.      Transcurrido ese plazo, podrán ser destruidos o entregados a los alumnos y alumnas, siempre que no se hubiera producido reclamación en cuya resolución debieran ser tenidos en cuenta. A estos efectos se entiende que debe ser tenido en cuenta tanto los ejercicios a que se refiera la reclamación como los de aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido la misma calificación que el alumno o alumna que reclama o la calificación que el o la reclamante reivindica.

3.      En todo caso, los ejercicios o documentos que deban ser tenidos en cuenta para resolver sobre una reclamación deberán conservarse durante dos años, mientras sea posible una resolución administrativa o una acción judicial sobre los mismos.

Artículo 65. Reclamación a las calificaciones finales

1.      Los representantes legales de los alumnos y alumnas podrán reclamar las calificaciones finales en un plazo de 48 horas a partir de la entrega formal de las mismas, mediante escrito entregado en secretaría y dirigido al jefe o jefa de estudios. En dicho escrito se expresará con claridad la calificación contra la que se reclama, la expresión de la calificación a la que creen que tiene derecho el alumno o alumna y las razones que a su juicio justifican la reclamación. También  podrán  incluir las alegaciones o reclamaciones hechas a calificaciones de ejercicios concretos o evaluaciones parciales que no hubieran sido resueltas favorablemente en su momento, si han determinado el resultado de la evaluación final.

2.      El jefe o jefa de estudios someterá la reclamación a la deliberación de la Comisión Pedagógica que  analizará la adecuación de las pruebas propuestas a la programación de la materia aprobada, y la correcta aplicación de los criterios de evaluación acordados. En su resolución, que podrá ser de conformidad o de disconformidad con la calificación otorgada por el profesor o profesora, deberá tener en cuenta, en su caso, anteriores informes emitidos en ocasión de reclamaciones a evaluaciones parciales. Igualmente deberán tener en cuenta las calificaciones otorgadas al resto de alumnos y alumnas que pudieran estar en condiciones similares.

3.      No podrá mantenerse una calificación negativa, en caso de reclamación contra las evaluaciones finales  basada exclusivamente en intervenciones orales en clase, salvo el caso de que hayan quedado suficientemente documentadas.

4.      La decisión de la Comisión Pedagógica deberá producirse en un plazo máximo de dos días a partir de la interposición de la reclamación por escrito.

Artículo 66. Efectos de la decisión de la Comisión Pedagógica

1.      La Comisión Pedagógica comunicará su decisión al jefe o jefa de estudios, que la trasladará a los representates del alumno o alumna.

2.      En caso de que la reclamación sea estimada, el jefe o jefa de estudios lo comunicará al director o directora a fin de que se proceda a la rectificación de la documentación académica.

3.      En caso de que la reclamación sea desestimada, los representantes legales del alumno o alumna, si persisten en su disconformidad, podrán interponer reclamación por escrito ante el director o directora que la trasladará a la Administración educativa para su resolución.

Artículo 67. Organización de la documentación de los alumnos.

1.      La documentació relativa a cada aulmno/a estará en Secretaría, en las carpetas de los alumnos/as. Si hay que hacer alguna consulta la carpeta deberá volver a su sitio cuanto antes y colocarla en orden.

 

2.      El alumnado que tiene necesidades educativas especiales mantiene abierta otra carpeta en el despacho del consultor/a.

 

3.      La documentación relativa a las situaciones familiares del alumnado que viene de los juzgados estará duplicada. Una copia estará en el despacho de Dirección y otra ela carpeta del alumno/a.

 

4.      La Jefatura de Estudios dará a conocer, a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica la documentación a rellenar cada final de curso de acuerdo a las instrucciones que emita el Departamento de Educación cada año.

 

 

Documentos que debe haber en la carpeta del alumno/a en Legarda:

 

1.      Hoja de matrícula. (Ficha personal del alumno/a)

2.      Resumen de la escolarización en Educación Infantil.

3.      Informes de evaluación:

1.      Educación Infantil, 2 años: Uno (Junio).

2.      Educación Infantil, 2º ciclo: Copia del informe final de evaluación.

3.      Informe de evaluación final de etapa de Educación Infantil.

4.      Copia del informe final de evaluación de cada curso de Educación Primaria.

 

4.      Otros: Informes  finales de evaluación realizados por PTE y ALE, informes médicos…

 

5.      Permiso para la Web, fotografías….

 

6.      Registro de las solicitudes de observación y valoración por parte del Consultor/a y técnico/a del Berritzegune en el que conste quién lo solicita y la fecha.

 

7.      Fotocopia del permiso de los padres para la observación y valoración por parte del Consultor/a y técnico/a del Berritzegune.

 

 [1] El OMR y los órganos de participación del apartado 2  vienen impuestos por la LEPV. El incluir en un nuevo  apartado, el apartado 3, las asociaciones de padres y de alumnos no es obligatorio directamente por la LEPV, pero es la mejor forma de atender otros mandatos legales, como el propio decreto de derechos y deberes que ordena proteger el ejercicio del derecho de asociación

[2] Aunque no se especifica en el texto está claro que son sus límite los impuestos por la infraestructura y el normal desarrollo de la actividad académica

[3] Hay que incluir entre el personal de administración y servicio a todas las personas que trabajen en el centro con nombramiento o contrato de la Administración Educativa y no formen parte del claustro.

[4] Se siguen las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo

[5] Se podría establecer un plazo algo menor para las sesiones ordinarias, pero ha sido tradicional el de una semana y además es el que establece con carácter general la legislación del Ministerio que podría considerarse supletoria. En cambio no podría reducirse el plazo para las convocatorias extraordinarias, dado que la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común establece como mínimo un plazo de 48 horas.

[6] La LEPV no impone un número mínimo de reuniones, pero le encomienda una serie de decisiones que implican necesidad de reunirse varias veces al año, salvo la posible delegación en las comisiones que puedan crearse, sobre todo para tratar temas que se repiten, como los problemas de convivencia. La indicación de una reunión por trimestre, orientativa, se basa  en la tradición de los claustros y en la analogía con los Decretos Orgánicos del Ministerio de Educación para sus centros de Primaria y Secundaria. Pero la LEPV no impide señalar como obligatorio sólo uno cada año, para aprobar la planificación del curso y la memoria del anterior, dejando a salvo la competencia del Director para convocarlo cuantes veces lo estime necesario, por propia iniciativa, por orden superior o a petición de un porcentaje de sus miembros

[7] Se denomina mayoría simple o mayoría ordinaria o simplemente mayoría al sistema de votación mediante el cual se requiere, para aprobar una decisión, más votos a favor de los que son en contra. Es decir, se elige la opción que obtenga más votos que las demás.

[8] Es una simple propuesta para las decisiones más importantes. De no incluirlo bastaría la mayoría simple.

[9] Es precepto de la LEPV

[10] Sería la composición mínima. Evidentemente el alumno/a sólo tiene cabida a partir de Educación secundaria. En primaria serían dos padres/madres.  Puede incluirse al o a la representante del Ayuntamiento, pero no es obligatorio porque no tiene un porcentaje de representación atribuido.

[11] La Comisión de convivencia se preveía con carácter voluntario por el Decreto 160/1994 y con el mismo carácter por el decreto de derechos y deberes actual. La LEPV no obliga expresamente a mantener la proporción pero parece lo más coherente con su espíritu.

[12] Es una comisión prevista por el decreto82/1986 que reguló por primera vez los órganos colegiados de gobierno. Aunque ni la LEPV ni los   decretos posteriores  la mencionan, parece lo más adecuado mantenerla. Su regulación inicial está recogida en el Anexo IV

[13] La exigencia de proporcionalidad en lo que se refiere a padres o madres, alumnos o alumnas y profesores o profesoras no es sino una aplicación analógica de lo que la ley dispone para la permanente.

[14] La LEPV no impone un número mínimo de reuniones. La indicación de una reunión por trimestre, orientativa, se basa  en la tradición de los claustros y en la analogía con los Decretos Orgánicos del Ministerio de Educación para sus centros de Primaria y Secundaria. Pero la LEPV no impide señalar como obligatorio sólo uno cada año, para aprobar la planificación del curso y la memoria del anterior, dejando a salvo la competencia del Director para convocarlo cuantes veces lo estime necesario, por propia iniciativa, por orden superior o a petición de un porcentaje de sus miembros

[15] Se podría establecer un plazo algo menor para las sesiones ordinarias, pero es el que establece con carácter general la legislación del Ministerio que podría considerarse supletoria. En cambio no podría reducirse el plazo para las convocatorias extraordinarias, dado que la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común establece como mínimo un plazo de 48 horas.

[16] Sería la forma legal de reforzar el equipo directivo con coordinadores, responsables de premia, calidad, EGA-AKA, etc.

[17] La composición del equipo directivo está fijada por la LEPV, pero nada impide la asistencia a sus reuniones de aquellos profesores en que se hayan delegado competencias.

[18] Son los que habitualmente funcionan en los centros. Los equipos docentes, de un modo genérico, y los tutores están previstos en la LEPV. La Comisión de coordinación pedaógica en otras normas.

 

[19] Toda la regulación de la tutoría se basará  en la Resolución de Organización del curso.

[20]  Es un órgano creado por la LEPV: