JANTOKIA-COMEDOR

Jantokian bi txanda egiten dira- Se establecen dos turnos de comedor

 1. txanda- 1º turno

13:00 - 13:45

 1. txanda- 2º turno

14:00 - 14: 45

 1. Menuak:

 • Basala- basal

 • Begetarianoa- Vegetariano

 • Beste kolektibo batzuk- Otros colectivos

 • Menu edo janari bereziak onartuko dira, janari-alergia edo antzeko arrazoiak direla eta. Honetarako ezinbestekoa izango da medikuaren txostena aurkeztea eta emandako jarraibideak. Se ofreceran menús específicos por razones de salud como alergías, dietas especiales, siempre que se facilite un informe médico y las instrucciones correspondientes.

 • Ezin da kanpoko janaririk eraman jantokira eta bertan jan. - No se puede introducir al comedor ningún tipo de alimento ajeno al mismo, ni tampoco se podrá comer ningún menú externo.

 1. Erabiltzaileak- Usuarios:

 • Behin-betikoak garraiatuak - Usuarios fijos transportados

 • Behin-betikoak ez garraiatuak Usuarios fijos no transportados

 • Noizbehinkakoak- Usuarios eventuales

 1. Kuotak:

 • Jantoki zerbitzua hilero ordaindu behar da, hamar kuotatan.- Se abonarán las cuotas mensualmente.

 • Aurreko ikasturtean bekaduna izateak ez du esan nahi jantokia ordainduko ez denik.- El haber sido beneficiario de una beca el curso anterior no significa que no se tenga que abonar la cuota mensual.

 • Beken behin betiko ebazpenak iristen direnean jantokia ordaintzeari utziko da eta ordaindutakoa bueltatuko da.- Una vez las becas sean concedidas y se dejará de abonar la cuota mensual y se devolverá el dinero abonado previamente.

Kuoten ordainketa egiteko kontutan hartuko dira- Se tendrá en cuenta para los pagos de las cuotas:

 • Jantoki egunak - Días de comedor

 • Egun bakoitzeko kuota - La cuota diaria

 • Garraiotutako ikasleak- Alumnado con derecho a transporte

Eguneko 3.30 € por día

 • Ez garrraiotutako ikasleak- Alumnado sin derecho a transporte

Eguneko 4.60 € por día

 • Hilabeteko egingo da eta hori izango da hamar hilabetetan ikasle bakoitzari kobratuko zaiona. / Se cobrará en diez mensualidades.

 • Noizbehinka geratzen diren ikasleak- Usuarios eventuales

Eguneko 5.20€ por día

Kuoten ordainketak banketxez egingo dira - Los pagos se realizarán a través de entidad bancaria.

Kuotak itzultzea- Devolución de cuotas

Jantokiko kuotaren zati bat itzuliko da honako kasu hauetan- Se realizarán devoluciones en las siguientes situaciones:

a) Ikasle-kolektibo bat ez denean jantokira joaten aurrez onartutako eta programatutako jarduera osagarria izan duelako ( irteerak).- Cuando un grupo del alumnado haya participado en una actividad programada desde el centro y no haya hecho uso del mismo ( excursiones).

b) Jankidea ez bada aste batez edo gehiagoz jarraian jantokira joan behar, beti ere, gutxienez 48 ordu lehenago jakinarazten bada. Lehenengo 5 egunetan ez da ezer deskontatuko.- Si el alumno-a no va hacer uso del servicio de comedor durante una semana o más siempre y cuando se avise con una antelación de 48 horas. No se descontarán los primeros cinco días de la ausencia.

Bi kasu horietan itzuli beharreko zenbatekoa ikasleek ordaindu beharreko kuotaren %50 a izango da.- En los dos casos, la devolución será el 50% de la cuota que tendría que abonar el alumno-a.

c) Bekadunek, Eusko Jaurlaritzak beka dirua eskolako kontuan ordaindu bezain pronto, kuotak ordaintzeari utziko diote, eta ordaindutako kuotak itzuli egingo dira banketxe itzultze agiriaren bidez. Ordaindu gabeko kasuetan tokatzen den diru kopurua zenbatekoa kendu egingo da./ Una vez que el Departamento de Educación realice el ingreso de la beca en la cuenta del centro, el alumnado becario de ese curso dejará de abonar las cuotas de comedor y se le devolverá la cantidad correspondiente a los pagos que ha realizado.

d) Jantoki zerbitzua ez bada eskaintzan ( grebak…) egun hori ez da kobratuko osotasunean./ Si no se ofrece el servicio de comedor ( huelgas..) no se cobrará el día completo.

Informea-Informe-

a) Hiruhilabete bakoitzaren amaieran informe bat bidaliko da, ikasle bakoitzaren janarekiko ohitureei eta jarrerari buruz informatzeko, baita bere jokabideari buruz..- Al final de cada trimestre se entregará un informe individual indicando los hábitos y la actitud en relación a la comida y el comportamiento en general.

b) Haur Hezkuntzako ikasleen agendatan egunero jan dutenari eta zelan jan dutenari buruz informatuko da. - En los niveles de Educación Infantil se dará una información diaria a cerca de los hábitos y actitudes frente a la comida, a través de la agenda escolar.

c) Jantokiko arduradunak, jokabide eta jarrera ez egokiak edo elkarbiztzaren kontra doazen jokabideakeman ezkero , inzidentzia koadernoan erregistratuko du eta familiak abisatuko dira telefoneoz jokabide horien berri emateko eta familien interbentzioa eskatuz. Jarrera hauek errepikatzen badira edo zuzentzen ez badira Zuzendaritza beharrezkoak diren neurriak hartzera derrigortuta egongo da. - El responsable de comedor ante comportamientos inadecuados o contrarios a la convivencia, registrará los mismos y avisará a la familia telefónicamente solicitando colaboración. Si estos comportamientos se repiten o no se corrigen la Dirección del centro se verá en la obligación de tomar las medidas oportunas.

IKASLEENTZAKO JANTOKI ARAUAK- NORMAS DE COMEDOR PARA EL ALUMNADO

1. Jan baino arinago eskuak garbitu eta komunera joan.-Se irá al baño y se lavarán las manos antes de entrar al comedor.

2. Ordenan eta zarata barik sartu.- Se entrará en orden y sin gritar y alborotar.

3. Mahai tresnak zuzen erabili, modu egokian jan eta mahaikideekin harreman lasaiak izan. -Se utilizarán los cubiertos y vajilla de manera adecuada teniendo además una relación tranquila con los compañeros de mesa.

4. Denetarikoa jan.- Se comerá de todo.

5. Zerbait eskatu nahi denean eskua altxatu eta txanda itxaron lasaitasunez.- Si se necesita algo se alzará la mano y se esperará el turno con tranquilidad.

6. Ez da oihukatuko, tonu egokian hitz egingo da.- No se gritará, se hablará en un tono adecuado.

7. Jantokia garbi mantenduko da , janaria lurrera bota barik.- Se mantendrá limpio el comedor sin tirar la comida al suelo.

8. Jantokiko arduraduna, jagoleak eta sukaldariak errespetuz tratatu.- Se tratará con respeto al responsable de comedor, cocineras y cocineros así como a las monitoras de comedor.

9. Legardako eskola barrutik irtetea debekatuta dago.- Queda prohibido salir del recinto escolar.

JANTOKIKO ARDURADUNA- RESPONSABLE DE COMEDOR: Paki Pajuelo

TELEFONOA: 946740948

HITZ EGITEKO ORDUA: 9:15 - 11:30 - eta 12:00-13:00

MENUAK-MENUS

"Gasca" enpresan hilabete bakoitzeko menuak ikus daitezke- Los menús se encuentran en la página de la empresa "Gasca"

menus.grupogasca.com/es/seleccion-de-dieta.html