JANTOKIA-COMEDOR

Jantokian bi txanda egiten dira- Se establecen  dos turnos de comedor

 13:00 - 13:45

14:00 - 14: 45

Kuoten ordainketa egiteko kontutan hartuko dira- Se tendrá en cuenta para los pagos de las cuotas:

                           Eguneko 3.30 € por día

                            Eguneko  4.60 € por día

                           Eguneko 5.20€  por día

Kuoten ordainketak banketxez egingo dira - Los pagos se realizarán a través de entidad bancaria.

Kuotak itzultzea- Devolución de cuotas

Jantokiko kuotaren zati bat itzuliko da honako kasu hauetan- Se realizarán devoluciones en las siguientes situaciones:

a)  Ikasle-kolektibo bat  ez denean jantokira joaten aurrez onartutako eta  programatutako  jarduera osagarria izan duelako ( irteerak).- Cuando un grupo del alumnado haya participado en una actividad programada desde el centro y no haya hecho uso del mismo ( excursiones).

 b) Jankidea ez bada aste batez edo gehiagoz jarraian jantokira joan behar, beti ere, gutxienez 24 ordu lehenago jakinarazten bada.- Si el alumno-a no va hacer uso del servicio de comedor durante una semana o más, siempre y cuando se avise con una antelación de 24 horas. 

Bi kasu horietan itzuli beharreko zenbatekoa ikasleek ordaindu beharreko kuotaren %50 a izango da.- En los dos casos, la devolución será el 50% de la cuota que tendría que abonar el alumno-a.

c) Bekadunek, Eusko Jaurlaritzak beka dirua eskolako kontuan ordaindu bezain pronto, kuotak ordaintzeari utziko diote, eta ordaindutako kuotak itzuli egingo dira banketxe itzultze agiriaren bidez. Ordaindu gabeko kasuetan tokatzen den diru kopurua zenbatekoa kendu egingo da./ Una vez que el Departamento de Educación realice el ingreso de la beca en la cuenta del centro, el alumnado becario de ese curso dejará de abonar las cuotas de comedor y se le devolverá la cantidad correspondiente a los pagos que ha realizado.

d) Jantoki zerbitzua ez bada eskaintzan ( grebak…) egun hori ez da kobratuko osotasunean./ Si no se ofrece el servicio de comedor ( huelgas..) no se cobrará el día  completo. 

Informea-Informe-

a) Hiruhilabete bakoitzaren amaieran informe bat bidaliko da, ikasle bakoitzaren janarekiko ohitureei eta jarrerari buruz informatzeko, baita bere jokabideari buruz..- Al final de cada trimestre se entregará un informe individual indicando los hábitos y la  actitud en relación a la comida y el comportamiento en general.

b) Haur Hezkuntzako ikasleen agendatan egunero jan dutenari eta zelan jan dutenari buruz informatuko da. - En los niveles de Educación Infantil se dará una información diaria a cerca de los hábitos y actitudes frente a la comida, a través de la agenda escolar.

c) Jokabide eta jarrera  ez egokiak  edo elkarbizitzaren kontra doazen jokabideak emanez gero, EEE (Errekonozimendua, Erantzukizuna, Erreparazioa) orria beteko dute ikasleek  Jantokiko arduradunarekin batera. Honek familiak abisatuko ditu jokabide horien berri emanez eta EEE txostena sinatuta bueltatzeko eskatuz. Jarrera hauek  errepikatzen badira edo zuzentzen ez  badira  Zuzendaritza  beharrezkoak diren neurriak hartzera derrigortuta egongo da.  -Ante comportamientos inadecuados o contrarios a la convivencia, los alumnos/as rellenarán la hoja RRR ( Reconocimiento, Responsabilidad, Reparación) junto a la responsable del comedor. Esta avisará a la familia informando de los hechos y solicitará la devolución de la hoja RRR firmada. Si estos comportamientos se repiten o no se corrigen la Dirección del centro se verá en la obligación de tomar las medidas oportunas.  

IKASLEENTZAKO JANTOKI ARAUAK- NORMAS DE COMEDOR PARA EL ALUMNADO

1. Jan baino arinago eskuak garbitu eta komunera joan.-Se irá al baño y se lavarán las manos antes de entrar al comedor.

2. Ordenan eta zarata barik sartu.- Se entrará en orden y sin gritar y alborotar.

3. Mahai tresnak zuzen erabili, modu egokian jan eta mahaikideekin harreman lasaiak izan. -Se utilizarán  los cubiertos y vajilla de manera adecuada teniendo además una relación tranquila con los compañeros de mesa.

4. Denetarikoa jan.- Se comerá de todo.

5. Zerbait eskatu nahi denean eskua altxatu eta txanda itxaron lasaitasunez.- Si se necesita algo se alzará la mano y se esperará el turno con tranquilidad.

6. Ez da oihukatuko, tonu egokian hitz egingo da.- No se gritará, se hablará en un tono adecuado.

7. Jantokia garbi mantenduko da , janaria lurrera bota barik.- Se mantendrá limpio el comedor sin tirar la comida al suelo.

8. Jantokiko arduraduna, jagoleak eta sukaldariak errespetuz tratatu.- Se tratará con respeto al responsable de comedor, cocineras y cocineros así como a las monitoras de comedor.

9. Legardako eskola eremutik irtetea debekatuta dago.- Queda prohibido salir del recinto escolar.

 JANTOKIKO ARDURADUNA- RESPONSABLE DE COMEDOR: Barezi Garrogerrikaetxebarria Arrospide 

  EMAIL: jantokia@legardaeskola.com

TELEFONOA: 946740948

HITZ EGITEKO ORDUA: 9:15 - 11:30 - eta  12:00-13:00

MENUAK-MENUS

"Ausolan" enpresan hilabete bakoitzeko menuak ikus daitezke- Los menús se encuentran en la página de la empresa "Ausolan"